Rynek

Pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Prognoza dla rynku budownictwa niemieszkalnego. Czy inwestorzy planują budowę nowych hoteli, szkół, szpitali, budynków biurowych, przemysłowych, magazynowych, handlowych lub usługowych, dróg, mostów itd.?

 

Budownictwo niemieszkaniowe to wyjątkowo niejednorodna kategoria, zarówno pod względem wielkości budynków, technologii wykonania, rodzaju obiektów budowlanych czy ich przeznaczenia, a także grup inwestorów realizujących te przedsięwzięcia.

 

Plany inwestycyjne w budownictwie niemieszkaniowym

 

Dekoniunktura w jednej kategorii nie oznacza spadków we wszystkich pozostałych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą inwestycje państwowe lub samorządowe.
Ostatnio szczególnie wnikliwie śledzimy rozwój rynku i plany inwestycyjne, które będą miały wpływ na całą branżę budowlaną. Wskaźnikiem monitorującym plany inwestycyjne są pozwolenia na budowę, zarówno liczba planowanych budynków jak i ich powierzchnia użytkowa – bo takie informacje publikuje GUS.

 

Tradycyjnie pod względem liczby budynków niemieszkalnych dominują pozostałe budynki niemieszkalne, ale biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową planowanych do budowy obiektów to na pierwszą pozycję wysuwają się budynki przemysłowe i magazynowe.

 

Poniżej na wykresach pokazano jak wygląda sytuacja w poszczególnych kategoriach. Ile budynków czy obiektów jest planowanych do realizacji w poszczególnych województwach aktualnie i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak zmieniała się liczba budynków na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w kwartałach, co może wskazywać kierunek rozwoju rynku w danej kategorii.

 

 

Liczba budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w I półroczu

Liczba budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę

 

Powierzchnia budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w ciągu dwóch kwartałów  [tys. m.kw.]

Powierzchnia budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę

 

 

Pozwolenia na budowę budynków biurowych 

 

Budynki biurowe to budynki wykorzystywane, jako miejsce pracy dla działalności o charakterze administracyjnym np. budynki banków, urzędów pocztowych, gmin, urzędów, ministerstw, sądów, centrów konferencyjnych itp.

 

Najwięcej budynków biurowych buduje się w województwie mazowieckim, tu na przestrzeni ostatnich 10 lat inwestorzy uzyskiwali od 11 do 15% pozwoleń na budowę takich budynków w zależności od roku (średnio 13%), w następnej kolejności w województwach wielkopolskim i śląskim (średnio 11%). Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanych biurowców to przewaga województwa mazowieckiego jest znacznie bardziej widoczna – udział tego województwa to średnio ponad 25% w skali kraju. O połowę mniejszą powierzchnię mają budynki biurowe w województwach: dolnośląskim, małopolskim i pomorskim – średnio ok. 12%.

Najmniej budynków biurowych planowali wybudować inwestorzy w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich 10 lat – tak pod względem ich liczby jak i powierzchni użytkowej.

 

Liczba budynków biurowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba budynków biurowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

 

Liczba budynków biurowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków biurowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę budynków handlowo-usługowych

 

Budynki handlowo-usługowe – do tej kategorii zalicza się: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki…

 

W województwie mazowieckim inwestorzy uzyskiwali w ostatnich 10 latach pozwolenia na budowę ok. 12 – 13% budynków handlowo-usługowych w skali kraju, a ich powierzchnia to ok. 14% - to najlepsze wyniki wśród województw.

Najmniej budynków handlowo-usługowych planują wybudować zwykle inwestorzy w województwie opolskim – ich liczba to średnio ok. 2% wszystkich planowanych tego typu budynków w całym kraju, a pod względem powierzchni ich udział to średnio 1,7%.

 

Liczba budynków handlowo-usługowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba budynków handlowo-usługowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba budynków handlowo-usługowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków handlowo-usługowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego

 

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego – do tej kategorii zalicza się m.in: hotele, motele, gospody, pensjonaty, schroniska młodzieżowe i górskie, domki kempingowe oraz domy wypoczynkowe.

 

Pod względem liczby hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego wyróżnia się od lat jedno województwo – zachodniopomorskie, to tu (głownie w gminach nadmorskich) buduje się najwięcej takich budynków. Średnio w ostatnich 10 latach udział zachodniopomorskiego to ok. 40%. W następnej kolejności z dużą różnica, mamy województwo podkarpackie (12%) i pomorskie (11%). Najmniej hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego planują budować inwestorzy w województwie łódzkim – średnio 0,7%.

O znacznych różnicach powierzchni budynków w tej kategorii można przekonać się porównując udział województw ze wzg. na liczbę planowanych budynków do udziału wynikającego z powierzchni użytkowej. Województwo zachodniopomorskie pod względem planowanej powierzchni jest również na pierwszej pozycji, ale udział tego województwa jest już prawie o połowę mniejszy i wynosi średnio ok. 24% w ostatnich 10 latach. Udział województwa podkarpackiego to 4,5%, a pomorskiego 12%. Łódzkie, w którym buduje się najmniej takich budynków, to pod względem powierzchni są one już większe bo udział łódzkiego rośnie do 2,2% średnio.

Województwo mazowieckie pod względem liczby planowanych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego ma udział ok. 3%, a pod względem ich powierzchni ten udział rośnie do prawie 11%.

 

Liczba hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę budynków przemysłowych i magazynowych

 

 

Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki przeznaczone na produkcję np. fabryki, warsztaty, browary, montownie, wytwórnie filmowe, zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, silosy na zboże, cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki specjalizowane, powierzchnie magazynowe…

 

W Wielkopolsce buduje się najwięcej budynków przemysłowych i magazynowych i to zarówno jeśli chodzi o ich liczbę jak i powierzchnię użytkową, a udział województwa wielkopolskiego to ok. 15%.
Na drugiej pozycji pod względem liczby planowanych budynków przemysłowych i magazynowych jest województwo mazowieckie, z przeciętnym udziałem z ostatnich 10 lat na poziomie 10% (udział wg. powierzchni to ok. 11%). Na trzecim miejscu jest Śląsk, gdzie budynki przemysłowe i magazynowe mają podobną powierzchnię ogółem jak na Mazowszu, ale pod jest ich mniej, a udział województwa śląskiego to ok. 9%.

Najmniej od lat pozwoleń na budynki przemysłowe i magazynowe inwestorzy uzyskiwali w województwie świętokrzyskim – średnio 2,5% jeżeli bierzemy pod uwagę liczbę budynków, a 1,4% ze względu na ich powierzchnię użytkową.

 

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę budynków transportu i łączności

 

Budynki transportu i łączności to m.in.: budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych, terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, centra telekomunikacyjne, hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie dla lokomotyw i wagonów, budynki latarni morskich, budynki garaży, zadaszone parkingi

 

Po względem liczby budynków transportu i łączności, na które inwestorzy uzyskiwali w ostatnich 10 latach pozwolenia na budowę przoduje województwo śląskie z udziałem ok. 17%, ich powierzchnia jest nieco niższa niż przeciętnie w pozostałych województwach, stąd udział ze względu na powierzchnię jest niższy i wynosił średnio niecałe 14%.

Niewiele mniej pod względem powierzchni budynków transportu i łączności inwestorzy planowali wybudować w Wielkopolsce (udział ok. 13%), a ich liczba stanowi przeciętnie ok. 14%.

Najmniej pozwoleń na takie budynki uzyskiwano na Podlasiu – ok. 1,5%.

 

Liczba budynków transportu i łączności, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba budynków transportu i łączności, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba budynków transportu i łączności, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków transportu i łączności, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej

 

 

Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, szpitale i zakłady opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej – w tej obszernej kategorii uwzględniane są m.in.:

 • kina, sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, domy kultury, kasyna, sale taneczne i dyskoteki itp.;
 • budynki schronisk dla zwierząt, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • muzea, galerie sztuki, biblioteki;
 • przedszkola, szkoły, budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów;
 • sanatoria, szpitale, przychodnie, poradnie, żłobki, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, kliniki weterynaryjne itp.;
 • boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska,

 

Ze względu na dużą różnorodność obiektów budowlanych wchodzących w skald tej kategorii analizując dane z ostatnich 10 lat nie można wskazać jednego województwa, które w każdym roku byłoby na pierwszej pozycji pod względem liczby czy powierzchni planowanych inwestycji.
Najczęściej było to województwo mazowieckie albo wielkoposkie, a w pojedynczych latach także województwo dolnoslaskie i małoposkie.

 

Liczba budynków szkół, szpitali, obiektów kultury i sportu, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba budynków szkół, szpitali, obiektów kultury i sportu, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba budynków szkół, szpitali, obiektów kultury i sportu, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba budynków szkół, szpitali, obiektów kultury i sportu, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

 

Pozwolenia na budowę pozostałych budynków niemieszkalnych

 

Pozostałe budynki niemieszkalne – do tej kategorii zalicza się:

 • budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, stodoły;
 • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych;
 • pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione, tj.: zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, zabudowania koszarowe, obiekty miejskie użyteczności publicznej (wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.).

 

Najwięcej tzw. pozostałych budynków niemieszkalnych, nie ujętych w innych kategoriach realizuje się w województwie mazowieckim – ok. 17%. Jego przewaga jeżeli weźmiemy pod uwagę powierzchnię użytkową planowanych inwestycji jest jeszcze większa – udział województwa mazowieckiego wynosi ok. 25%. Następne w kolejności jest województwo wielkopolskie z udziałem pod względem ilości 14% i powierzchni ok. 20%.

Najrzadziej takie budynki realizowane są w województwie opolskim, którego udział tak pod względem ilości jak i powierzchni planowanych budynków to ok. 1,8% średnio w ostatnich 10 latach.

 

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw w I półroczu

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg województw

 

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę wg kwartałów

 

Pozwolenia na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

 • autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe tj.: autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyżowania i węzły oraz drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych,
 • drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych: drogi szynowe kolejowe, bocznice, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, stacje postojowe, stacje rozrządowe, metro, sieć miejska (linie tramwajowe), drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych; stacje postojowe, zajezdnie, drogi lotniskowe obejmujące pasy startowe, pasy dróg kołowania, nasypy, rowy odwadniające, miejsca startu śmigłowców, place postoju samolotów itp.
 • mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne: tj.: mosty drogowe, estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, tunele i przejścia podziemne.

 

Ze względu na specyfikę obiektów inżynierii lądowej GUS nie podaje informacji ani o ich liczbie, a tym bardziej o powierzchni. Jedyna informację jaką dysponujemy to liczba pozwoleń na budowę takich obiektów. Od lat najwięcej pozwoleń na budowę takich obiektów wydawanych jest w województwie mazowieckim – ok. 18%, w następnej kolejności w województwach, których udział jest zbliżony 7 – 8% , należą tu małopolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, pomorskie i wielkopolskie.

Najmniej w województwie opolskim – na przestrzeni ostatnich 10 lat od 1,5% do 1,9%.

 

Liczba pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg województw w I półroczu

Liczba pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg województw

 

Liczba pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg kwartałów

Liczba pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg kwartałów

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?