Rynek

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel zapisany pod numerem 17 wzywa do globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreśla znaczenie globalnej stabilności makroekonomicznej i potrzebę mobilizacji ze źródeł międzynarodowych środków finansowych dla krajów rozwijających się oraz znaczenie sprawiedliwych zasad regulujących handel międzynarodowy.

Ponadto 17. cel zrównoważonego rozwoju podkreśla znaczenie dostępu do nauki, technologii i innowacji w szczególności internetowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju - 17.Cel Zrównoważonego Rozwoju

 

Dzięki technologii cyfrowej, a też dzięki globalnym łańcuchom dostaw, dzisiejszy świat jest bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej.

Cele zrównoważonego rozwoju zawarte w Agendzie ONZ podpisane przez 193 kraje na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych można zrealizować tylko przy silnym zaangażowaniu w globalne partnerstwo i współpracę.

Konieczna jest koordynacja działań mających na celu pomoc krajom rozwijającym się, w szczególności krajom najsłabiej rozwiniętym. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i rozwoju na całym globie i wymaga wsparcia krajów rozwijających się w zarządzaniu ich finansami, w tym w zarządzaniu długiem, a także promowanie inwestycji.

 

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i wszystkich jej celów, wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwo powinno być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzebujemy takiego partnerstwa na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

Inwestycje długoterminowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są potrzebne w najważniejszych sektorach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należą do nich: sektor zrównoważonej energii, infrastruktura, transport, a także sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych.

System monitorowania, przeglądu i regulacji oraz konstruowanie bodźców stymulujących takie inwestycje muszą zostać przebudowane tak, aby przyciągnąć inwestycje i wzmocnić zrównoważony rozwój. Krajowe mechanizmy nadzoru, instytucje kontroli, a także funkcje kontrolne władzy ustawodawczej powinny zostać wzmocnione.

 

Jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych:

  • W 2017 roku oficjalna pomoc rozwojowa wyniosła 146,6 mld USD. Oznacza to spadek o 0,6% w ujęciu realnym w porównaniu z rokiem 2016.
  • 79% towarów importowanych z państw rozwijających się trafia bezcłowo do państw rozwiniętych.
  • Dług w krajach rozwijających się utrzymuje się na stałym poziomie około 3% rocznych wpływów z eksportu.
  • W ciągu ostatnich czterech lat liczba użytkowników internetu w Afryce niemal podwoiła się.
  • Od co najmniej pięciu lat z cyfrowych technologii aktywnie korzysta 30% światowej młodzieży.
  • Jednak z internetu nie korzysta niemal 4 miliardy ludzi, z czego 90% pochodzi z państw rozwijających się.

 

 

Zadania w ramach 17 Celu Zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz celów zrównoważonego rozwoju


Zadania zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przypasane do 17 celu:
 

Finanse

17.1  Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, tak aby poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów.

17.2  W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na rzecz krajów rozwijających się. W tym zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągnięcia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (0,7% ODA/GNI) oraz 0,15-0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych. Jednocześnie zachęca się państwa-donatorów ODA do rozważenia ustanowienia celu co najmniej 0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych.

17.3  Zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł.

17.4  Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu poprzez skoordynowane polityki ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję zadłużenia oraz restrukturyzację długu, zgodnie z warunkami krajowymi; zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia.

17.5  Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
 

Technologia

17.6  Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz trójstronną, współpracę regionalną i międzynarodową w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; rozwinąć dzielenie się wiedzą na wspólnie ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną koordynację istniejących już mechanizmów, w szczególności na szczeblu Narodów Zjednoczonych oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do technologii.

17.7  Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

17.8  W pełni zoperacjonalizować bank technologii oraz naukowe, technologiczne i innowacyjne mechanizmy budowania potencjału dla krajów najsłabiej rozwiniętych do 2017 roku; zwiększyć wykorzystanie technologii kluczowych dla rozwoju, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Budowa potencjału

17.9  Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy potencjału, by wesprzeć narodowe plany realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się, w tym poprzez współpracę Północ – Południe, Południe – Południe oraz współpracę trójstronną.

 

Handel

17.10  Promować powszechny, oparty na zasadach, otwarty, niedyskryminujący i sprawiedliwy wielostronny system handlowy w ramach Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez rezultaty negocjacji Agendy Rozwoju z Doha.

17.11  Znacząco zwiększyć eksport krajów rozwijających się, w szczególności mając na celu podwojenie udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie do 2020 roku.

17.12  Zrealizować terminowe wdrożenie bezcłowego i bezkwotowego dostępu do rynku w sposób trwały dla wszystkich najmniej rozwiniętych krajów, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające zastosowanie do przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych są przejrzyste, proste i przyczyniają się do ułatwienia dostępu do rynku.

 

Kwestie systemowe

Spójność polityczno-instytucjonalna

17.13  Zwiększyć globalną stabilność makroekonomiczną, w tym poprzez koordynację i spójność polityk.

17.14  Zwiększyć spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

17.15  Szanować przestrzeń polityczną każdego państwa i wiodącą rolę rządów w stworzeniu i wdrożeniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa.

Partnerstwa wielostronne

17.16  Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

17.17  Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno–prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa

Dane, monitorowanie i odpowiedzialność

17.18  Do 2020 roku zwiększyć wsparcie na rzecz budowy potencjału w państwach rozwijających się i położonych na małych wyspach by znacząco zwiększyć dostęp do aktualnych, rzetelnych danych dobrej jakości, uporządkowanych według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracyjnego, niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych charakterystyk dostosowanych do kontekstu narodowego.

17.19  Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w państwach rozwijających się.

 

 

Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej

 

Unia Europejska od dawna angażuje się w globalne partnerstwo, wspierając kraje rozwijające się poprzez oficjalną pomoc rozwojową.

UE jest silnie zaangażowana w takie procesy, jak globalne partnerstwo na rzecz skutecznej współpracy na rzecz rozwoju, promuje między innymi takie programy jak własność kraju, procesy rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przejrzystość i wyniki.

Jednak, aby pomóc innym, UE musi również zapewnić sobie stabilność finansową i podjąć wysiłki na rzecz dobrego zarządzania finansami w swoich państwach członkowskich. Wiele celów zrównoważonego rozwoju można osiągnąć jedynie w oparciu o silny rozwój technologiczny, w szczególności w sferze cyfrowej.

 

Monitorowanie 17. celu zrównoważonego rozwoju w kontekście UE koncentruje się na globalnym partnerstwie, a także na zarządzaniu finansowym i dostępie do technologii w UE.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raportach:
 

Wsparcie krajów najbiedniejszych w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 

Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej
 

Dostęp do szybkiego internetu w Europie

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?