Rynek

Kredyty mieszkaniowe Polaków

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Statystyka kredytów mieszkaniowych: ich wysokość i liczba, czasokres spłaty, waluta w której bierzemy kredyty, jaki procent nieruchomości mieszkaniowej finansujemy kredytem. Mieszkańcy, których miast zaciągają najwięcej kredytów hipotecznych?

 

Zadłużenie hipoteczne Polaków

 

Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 2020r., które zaciągnęli Polacy wynosi 476,3 mld PLN, od początku 2010r. zadłużenie wzrosło ponad dwukrotnie, a w 2007r. było czterokrotnie niższe.

Polacy zaciągnęli dotychczas blisko 2,5 mln kredytów hipotecznych. Liczba kredytów w analizowanym okresie nie rosła tak szybko jak ich wartość, co oznacza wzrost wartości zaciąganych kredytów.

Średnia wartość kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2020r. to niemal 300 tys. PLN, a na jedną osobę obciążoną kredytem przypada ok. 100 tys. PLN.

 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych kwartałach 2018r. osiągnęła poziom nienotowany od 6 lat. W 2019r. wartość nowo udzielonych kredytów jeszcze wzrosła, osiągając poziom jak dotychczas najlepszy, z roku 2008. Można to przypisać dobrej koniunkturze gospodarczej, niskiemu bezrobociu i niskim stopom procentowym, które wręcz zniechęcają do oszczędzania. Ten trend utrzymał się jeszcze w I kw. 2020r. Po czym obserwowaliśmy spadek wartości zaciąganych kredytów w związku z pandemią koronawirusa. Trzeci i czwarty kwartał 2020r. były już lepsze, wartość zaciągniętych w kwartałach wzrosła, ale nie osiągnęła poziomu z dwóch poprzednich lat.

 

Powstaje pytanie, w jakim stopniu wartość kredytów hipotecznych jest skorelowana z rynkiem mieszkaniowym, liczbą mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę, z liczbą mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli czy też z liczbą mieszkań oddanych do użytkowania.

Aby to sprawdzić należy wyeliminować różnice sezonowe widoczne od wielu lat. Na przykład w czwartym kwartale zwykle oddawanych jest najwięcej mieszkań do użytku, a wartość kredytów jest często najniższa.

Jak widać na poniższym wykresie największa korelacja występuje pomiędzy wartością nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych a liczbą mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli.

 

Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych Polaków w latach 2007 - 2020 [mld PLN]

Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych Polaków w latach 2007 - 2020

 

 

Nowo udzielone kredyty hipoteczne w kwartałach w latach 2007 - 2020

Nowo udzielone kredyty w kwartałach w latach 2007 -2020

 

 

Roczna skumulowana wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych a liczba mieszkań

Korelacja między rynkiem mieszkaniowym a udzielanymi kredytami hipotecznymi

 

 

Polacy biorą kredyty mieszkaniowe w złotych

 

Zaledwie ok. 1 % kredytów mieszkaniowych w Polsce jest udzielana w EUR, CHF i pozostałych walutach, a cała reszta w PLN. Ta sytuacja utrzymuje się od 2012 roku, a najniższy udział kredytów złotówkowych w tym czasie to 95%.

W latach 2007-2008 kredyty mieszkaniowe w PLN spadły poniżej 50% a w II i III kwartale 2008r. stanowiły zaledwie ok 20%. W tym czasie jak widać na poniższym wykresie dominowały kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF).

 

 

Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów hipotecznych w latach 2006- 2020

Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów 2006- 2020

 

 

Najczęściej zaciągamy kredyty mieszkaniowe na ponad 25 lat

 

Kredyty hipoteczne ze spłatą w ciągu 25 do 35 lat to najczęściej udzielane kredyty – w 2020r. stanowiły 64,99% wszystkich udzielonych kredytów. Przewaga takich kredytów jest również widoczna w poprzednich latach, a ich udział utrzymuje się od kilku lat na stabilnym poziomie od ok. 60% do 65% .

Kredyty mieszkaniowe ze spłatą od 15 do 25 lat miały udział 26,6% w 2020r. W latach 2018 -2019 ich udział wzrósł o ok. 3 % w stosunku do lat poprzednich, wcześniej stanowiły ok. 1/4 wszystkich kredytów. Ostatni rok jak pokazują dane przyniósł nieznaczny spadek.

Spada liczba kredytów hipotecznych ze spłatą do lat 15, które stanowią obecnie ok. 7,6%, a w latach 2010 – 2016 przekraczały 10%.

Kredyty z okresem spłaty powyżej 35 lat najbardziej popularne były w latach wcześniejszych do 2010r., w następnych latach ich udział wyraźnie spadał, w 2015r. wynosił poniżej 1%, przejściowo wzrósł w 2017r. do 3,1%, ale aktualnie znowu wynosi poniżej 1%.

 

Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych w 2020r. ze względu na okres kredytowania

Struktura nowo udzielonych kredytów w 2020r. ze względu na okres kredytowania

 

 

W jakiej wysokości kredyt hipoteczny najczęściej biorą Polacy?

 

Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w 2020r. to 295 563 PLN, te udzielone w złotych polskich miały wartość 296,1 tys. PLN, a średnia wartość kredytów denominowanego w walutach obcych to 248,7 tys. PLN. Sytuacja ta była dość nietypowa, dotychczas wartość kredytów w walutach obcych była wyższa od tych zaciąganych w PLN. Zmieniło się to w 2018r., kiedy kredyty złotówkowe wyprzedziły te w walutach obcych pod względem wartości.

Pomimo tego, że średnia wartość kredytu już od 2013r. przekracza 200 tys. PLN to dotychczas w strukturze udzielanych kredytów według ich wartości przeważały te o wartości między 100 do 200 tys. PLN. Zmieniło się to w 2019r. kiedy to kredyty o wartości od 200 do 300 tys. PLN stanowiły 28,6%, a w roku 2020 nadal utrzymały pierwsza pozycję chociaż ich udział nieznacznie spadł do poziomu 27,9%.

Udział kredytów o wartości od 100 do 200 tys. PLN spadł do 24,6 w 2020r. a jeszcze w 2016r. wynosił ponad 37%.

W ostatnich latach spada też liczba kredytów do 100 tys. PLN, a rośnie tych o wartości powyżej 300 tys. PLN z wyjątkiem kredytów o wartości powyżej 1 mln. PLN.

Kredyty hipoteczne powyżej 1 mln PLN są najrzadziej udzielane, stanowiły w latach 2015 - 2019 poniżej 0,5% wszystkich kredytów. W latach 2008 – 2010 stanowiły ok 1 – 1,5 %, a w I kw. 2009r. osiągnęły nawet poziom 2,4%. W ostatnim roku ich udział nieznacznie wzrósł do poziomu 0,52%.


 
Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych w 2020r.według wysokości kredytu

Struktura nowo udzielonych kredytów w 2020r. według wysokości kredytu

 

Zmiany w strukturze nowo udzielonych kredytów hipotecznych w latach 2008 - 2020

Zmiany w strukturze nowo udzielonych kredytów hipotecznych

 

Wysokość kredytu hipotecznego a wartość nieruchomości mieszkaniowej

 

LtV (ang. loan to value) wskaźnik używany przy ocenie ryzyka kredytowego określający stosunek pomiędzy wysokością udzielonego kredytu, a wartością jego zabezpieczenia zwykle w postaci hipoteki na nieruchomości nabywanej.

Od 10 lat do roku 2020 najwięcej kredytobiorców zaciągnęło kredyt, którego wartość przekracza 80% wartości nieruchomości mieszkaniowej. Udział takich kredytów w ostatnich latach wahał się od ok.41%, a najwyższy poziom osiągnęły w IV kw. 2013r. – stanowiły wówczas 62,3%. Ostatni rok przyniósł zmianę na pozycji lidera, w drugiej połowie 2020r. w strukturze kredytowej zaczęły przeważać kredyty od 50 do 80% wartości nieruchomości.

Kredyty mieszkaniowe o wartości między 50 do 80% wartości nieruchomości stanowiły 41,1% wszystkich udzielonych w 2020r. kredytów. Ich udział w ostatnich latach wahał się od blisko 32 % w 2011r. do ponad 45% w 2009r.

Kredytów finansujących poniżej 50% wartości nieruchomości jest zdecydowanie mniej, w 2020r. był to łącznie 20,5% udzielonych kredytów. W tym częściej udzielane były kredyty mieszkaniowe poniżej 30% wartości nieruchomości (od 12,5% do 15%) podczas gdy w latach 2011 -2014 stanowiły ok. 4%. Udział kredytów między 30 a 50% wartości inwestycji spadł do 6% z poziomu ok. 20% w latach 2008- 2009.

Jak podaje NBP nawet 60 - 70% inwestycji mieszkaniowych w największych miastach może być finansowane bez udziału kredytu hipotecznego, dotyczy to częściej nieruchomości mieszkaniowych kupowanych w celach komercyjnych niż tych zaspokajających własne cele mieszkaniowe.

 

Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów hipotecznych w 2020r.

Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów w 2020r.

 

 

Warszawiacy zaciągają najwięcej kredytów mieszkaniowych

 

Z danych ZBP (Związku Banków Polskich) wynika, że mieszkańcy Warszawy zaciągnęli w 2020r. kredyty mieszkaniowe o wartości stanowiącej 41,1% ogółu udzielonych kredytów mieszkaniowych w Polsce. Inwestycje mieszkaniowe realizowane w aglomeracji warszawskiej stanowią od ok. 11 do prawie 20% krajowych w zależności od roku i sytuacji na rynku, czyli mieszkające tu osoby co najmniej dwa razy częściej korzystają z kredytów przy realizacji inwestycji mieszkaniowej niż mieszkańcy innych obszarów kraju.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat udział Warszawy w wartości udzielonych kredytów hipotecznych ogółem wahał się od 23,7% w 2012r. do 41,3% w 2016r.

W następnej kolejności pod względem wartości zaciągniętych kredytów wyróżnia się Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Poznań i aglomeracja katowicka, chociaż ich łączny udział nie dorównuje poziomowi warszawskiemu. Poniżej na wykresie przedstawiono stan w 2020r.

Udział pozostałych analizowanych miast zmieniał się w poprzednich latach. Takie miasta jak Łódź czy Szczecin miały ponad dwukrotnie większy udział niż obecnie w latach 2008 - 2009. Udział aglomeracji katowickiej również zmniejszył się o połowę, ale tu najwyższy poziom przypadał na lata 2010 – 2013. Najbardziej stabilny udział zachowuje Białystok między 0,6 a 1,2%.

 

 

Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych w 2020r.  w największych miastach wg wartości

Struktura nowo udzielonych kredytów w 2020r.  w największych miastach wg wartości

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, ZBP, Raport AMRON-SARFiN, NBP

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?