Rynek

Koszty budowy budynków mieszkalnych

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Informacja o cenach mieszkań jest dość łatwo dostępna, problemy może nastręczać ocena tych informacji, a także ich porównanie. Natomiast informacje o kosztach budowy nie są publikowane. Jako uzasadnienie wzrostu cen mieszkań podawane są często informacje o rosnących kosztach budowy czy też rosnących kosztorysach na realizację robót.

 

Wskaźnik GUS - cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

 

Główny Urząd Statystyczny publikuje wskaźnikcena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania”.

Pod tą nieco mylącą nazwą, kryje się informacja o przeciętnych dla całego kraju nakładach poniesionych przez inwestorów na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i zbiorowego zamieszkania) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone, jako średnia ważona powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

Jest to zagregowany wskaźnik dla całego kraju i nie znajdziemy informacji w podziale na województwa. Tak określone koszty budowy dotyczą w zasadzie tylko budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych realizowanych głownie przez deweloperów. Udział pozostałych grup inwestorów innych niż indywidualni (np. samorządów, zakładów pracy, TBS i spółdzielni), w praktyce jest bardzo mały. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

Warto dodać, że opisywany wskaźnik dotyczy budynków ukończonych w danym kwartale.

Nakłady na budowę budynku mieszkalnego dotyczą wszystkich kosztów poniesionych do momentu zakończenia budowy. W przypadku gdy w  przekazywanym budynku są mieszkania do wykończenia mieszkań przez przyszłych użytkowników, wykazuje się wartość kosztów poniesionych do momentu przekazania budynku.

 

Zgodnie z informacją GUS w kosztach budowy uwzględnia się:

 • koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia; opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora; opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe);
 • koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego - koszty adiacenckie;
 • koszty wzniesienia budynku - konstrukcji budowlanych;
 • koszty urządzeń technicznych i instalacji w budynku;
 • koszty urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki) - służących do ogólnego korzystania;
 • dodatkowe koszty budowy, takie jak: planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego;
 • opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót;
 • koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek,
 • w kosztach budowy uwzględnia się też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

 

 

Koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

 

Informacje o nakładach na budowę budynków mieszalnych GUS publikuje kwartalnie od 1998r.

Analizując wykres, widoczny jest systematyczny wzrost kosztów budowy do połowy 2010r., co jest uzasadnione konstrukcją tego wskaźnika. Pokazane są koszty budynków oddanych do użytkowania w danym kwartale. Cykl realizacji takiej inwestycji  wynosi ok. dwóch lat, czyli budynki oddane w połowie 2010r. zaczęto budować w połowie 2008.

Osiągnięty w 2010r. poziom kosztów był wyższy niż budynków oddawanych do użytkowania jeszcze niedawno, dopiero w 2020 roku próg ten został przekroczony.

 

 

Przeciętny koszt budowy 1 m2 budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego w Polsce w latach 2000 - 2023 ( PLN/m2 )

Koszt budowy 1 m2 budynku mieszkalnego w Polsce w latach 2000 - 2023

 

Jak zmieniały się koszty budowy 1 m2 budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania?

 

Dynamika zmian kosztów budowy 1 m2 budynku mieszkalnego ( % r/r. )

Dynamika zmian kosztów budowy mieszkań r/r

 

Zobowiązanie do publikacji wskaźnika o nakładach na budowę budynków mieszkalnych wynika z ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Do tego wskaźnika odwołują się też inne przepisy:

 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 • ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

Jak zastrzega GUS wskaźnik nie może być wykorzystywany, jako cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania - oferowana na rynku mieszkaniowym - lub do analiz takich cen.

 


Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?