Rynek

Energia odnawialna wykorzystywana w produkcji energii elektrycznej

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W Unii Europejskiej jedna trzecia energii elektrycznej produkowana jest z odnawialnych źródeł energii. Różnice między poszczególnymi krajami są znaczące. Energia elektryczna wyprodukowana z wody i wiatru stanowi w UE dwie trzecie energii wytworzonej z OZE. W Polsce dominuje energia wiatrowa.

 

Jednym z celów strategicznych Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej jest zwiększenie udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto. Udział ten wylicza się, jako stosunek wartości końcowego zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii elektrycznej brutto.

 

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii

 

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii obejmuje energię wytworzoną przez elektrownie wodne (z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych wykorzystujących wodę uprzednio pompowaną pod górę), energię elektryczną wytwarzaną z biopaliw oraz odpadów stałych, energię wytworzoną w instalacjach wiatrowych, słonecznych i geotermalnych.

Reguły statystyki zawarte w dyrektywie 2009/28 / WE określają, że energia elektryczna wytwarzana z energii wodnej i wiatrowej musi być znormalizowana w celu uwzględnienia rocznych zmian pogody (energia wodna jest normalizowana w ciągu ostatnich 15 lat, a energia wiatrowa w ciągu ostatnich 5 lat).

Eurostat publikuje porównywalne dane na ten temat od roku 2004. Ostatnie dane dotyczą roku 2019.

 

Przeciętny udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej w 2019 roku wyniósł 34,2%, w krajach strefy euro (EU-19) był nieco niższy – 33,8%.

Polska na tle krajów UE plasuje się na szóstej pozycji od końca z 14,4% udziałem energii elektrycznej z OZE. Słabszy wynik osiągnęły: Czechy (14%), Luksemburg (10,9%), Węgry (10%), Cypr (9,8%) i Malta (8%).

Na drugim biegunie znajduje się Austria, gdzie udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wynosił w 2019 roku aż 75,1%, nieco słabszy wynik odnotowała Szwecja (71,2%), następnie Dania (65,4%), Portugalia (53,8%) i Łotwa (53,4%).

 

W ciągu ostatnich 15 lat przeciętny udział energii elektrycznej z OZE w Unii Europejskiej wzrósł ponad dwukrotnie, z 14,3% w roku 2004 do 34,2% w 2019r. W Polsce wzrost był kilkukrotnie wyższy, ale startowaliśmy w 2004r. z udziału 2,2% , który zwiększył się o 12,1 pp (punkty procentowe) żeby osiągnąć 14,4% w 2019r. czyli poziom, na jakim UE była 15 lat wcześniej.

We wdrażaniu energii elektrycznej z OZE przoduje Dania – wzrost od 2004r. o 41,6 pp z 23,8% do 65,4% w 2019r. Na drugim miejscu w tej kategorii jest Wielka Brytania, która z udziału 3,4% w 2004r. osiągnęła w ostatnim roku wynik lepszy o 31,4 pp (34,8% w 2019r.). Taki sam wzrost zanotowały Niemcy zwiększając udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 9,4% w 2004r. do 40,8% w 2019r.

Najmniejsze postępy w upowszechnianiu technologii produkcji energii elektrycznej z OZE dotyczą państw, które w 2004r. wyróżniały się na tle innych pozytywnie: Słowenii – wzrost z 29,3% do 32,6% (3,4 pp), Słowacji – wzrost z 15,4% do 21,9% (6,5 pp) i Łotwy – wzrost z 46% do 53,4% (7,5 pp).

 

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto w UE – 2019r.

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto w UE – 2019r.

 

Zmiana udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej między 2004 a 2019r. [pp]

Zmiana udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej między 2004 a 2019r

 

 

Jakie źródła energii odnawialnej wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej w UE

 

Struktura źródeł energii odnawialnej wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest mocno zróżnicowana, po części można to wyjaśnić warunkami geograficznymi i zasobami źródeł odnawialnych możliwymi do wykorzystania.

Już porównanie Polski ze średnią dla 28 krajów UE czy strefą euro (EU-19) pokazuje różnice. W UE niemal w równym stopniu do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest energia produkowana przez elektrownie wiatrowe i wodne. W Polsce widoczna jest przewaga energii wiatrowej, która stanowi 57% energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE, podczas gdy udział energia z wody to 9,3%. W większym stopniu niż w innych krajach w Polsce do produkcji energii z OZE wykorzystywane są biopaliwa stałe (25%). Energia wytwarzana ze słońca przez ogniwa fotowoltaiczne stanowi zaledwie 2,8% udziału, znacznie poniżej przeciętnego poziomu w UE (12,6%).

 

Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w Polsce i UE

Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w Polsce i UE

 

Poniżej na wykresach można prześledzić jak zmieniała się produkcja energii ze źródeł odnawialnych w UE i wybranych krajach (w tym w Polsce) w ostatnich 15 latach. W UE widoczny wyraźny wzrost wykorzystania energii wiatrowej do produkcji energii elektrycznej, ta tendencja widoczna jest również w Polsce i Niemczech a także w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i we Włoszech.

W ostatnich 10 latach odnotowano na obszarze całej UE również wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych, ale w Polsce zaczyna dopiero raczkować.

 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w latach 2004 -2019 [GWh]Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w latach 2004 -2019

 

 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2004 -2019 [GWh]

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2004 -2019

 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Austrii w latach 2004 -2019 [GWh]

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Austrii w latach 2004 -2019

 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Niemczech w latach 2004 -2019 [GWh]

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Niemczech w latach 2004 -2019

 

Energia elektryczna produkowana przez elektrownie wiatrowe zyskuje na znaczeniu w UE, jej udział rośnie. Największym producentem energii z wiatru są Niemcy, a w następnej kolejności Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. Najwyższy udział energii z tego źródła w produkcji energii elektrycznej z OZE w 2019r. wykazała Irlandia (85,9%). Ponad połowa energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych produkowana jest z wiatru również w Danii (69,2%), w Polsce (57%), na Litwie (55,2%), Wielkiej Brytanii (53%) i Hiszpanii (51,5%).

 

Produkcja energii z wiatru w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

Produkcja energii z wiatru w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

 

Hydroelektrownie to drugie po energii wiatrowej źródło wytwarzające najwięcej energii elektrycznej, a wielkość produkcji w UE utrzymuje się na stałym prawie niezmienionym poziomie od 2004r. (brak statystyk za lata wcześniejsze). Najwięcej energii elektrycznej z wody wytwarzane jest w Szwecji, w następnej kolejności we Francji, we Włoszech, w Austrii i Hiszpanii.

 

Produkcja energii z wody w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

Produkcja energii z wody w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

 

Wyraźny wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych widoczny jest w UE od 2010 roku, dotyczy to również Niemiec, które produkują najwięcej energii z tego źródła, a Niemcy ze względu na swoje położenie geograficzne nie należą do najbardziej nasłonecznionych państw w UE. Wyższy udział energii z ogniw fotowoltaicznych zanotowały Włochy (20,5%) Holandia (24%), Grecja (25,5%), Belgia (22,4%) Czechy (22,6%), Węgry (32,1%), Cypr (43,5%). Najwyższy udział energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych jest na Malcie – 97% ale wyprodukowane energia to 212 GWh. Dla porównania w Polsce wyprodukowano więcej – 711 GWh, które jednak stanowią zaledwie 2,8% w strukturze energii elektrycznej z OZE w naszym kraju.

 

Produkcja energii z ogniw fotowoltaicznych w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

Produkcja energii z ogniw fotowoltaicznych w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

 

Polska, której udział biopaliw stałych w wytworzonej energii elektrycznej z OZE wynosił w 2019r. - 25,8% należy do krajów z wysokim wskaźnikiem. Wyższy udział niż u nas był w Estonii (58,6%), na Węgrzech (37,9%) chociaż wielkość produkcji w tych krajach była zdecydowanie niższa. Finlandia ma również wyższy wskaźnik udziału biopaliw stałych (36,5%), a wytworzona energia w GWh z tego źródła jest dwukrotnie wyższa od wyprodukowanej w Polsce. Najwięcej energii z biopaliw stałych wytwarza się w Wielkiej Brytanii 25 935 GWh w 2019r.

 

Produkcja energii z biopaliw stałych w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

Produkcja energii z biopaliw stałych w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

 

W większości krajów energia elektryczna pozyskiwana z biogazu stanowi znikomy udział w łącznej wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jedynie w Niemczech ich udział jest zauważalny i wynosił w 2019r. 14,1%., ale jak pokazuje wykres powyżej dla Niemiec produkcja energii z biogazów od 5 lat utrzymuje się w tym kraju na zbliżonym poziome a nawet lekko spada.

 

Produkcja energii z biogazów w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

Produkcja energii z biogazów w GWh i jej udział % w wytworzonej energii elektrycznej z OZE w krajach UE w 2019r.

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i GUS.

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?