Rynek

Energia odnawialna wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie są bardzo duże, co pokazują przykłady tych krajów europejskich, w których już dziś ponad połowa energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia pochodzi ze źródeł odnawialnych.

 

Udział energii odnawialnej w ciepłownictwie i chłodnictwie jest jednym ze wskaźników monitorowanych przez Eurostat w ramach przyjętej w Unii Europejskiej strategii wzrostu energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem w UE. Nie ma wyznaczonego minimalnego progu do osiągnięcia przez poszczególne kraje. Większy udział energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia przyczynia się do poprawy ogólnego wskaźnika udziału OZE w zużyciu energii brutto, którego minimalny poziom został określony dla każdego kraju i całej Unii Europejskiej. Wskaźnik udziału dla UE to 20% w 2020r.

 

Dla celów statystycznych do obliczenia wskaźnika udziału energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu przyjmuje się zużycie energii odnawialnej do celów ogrzewania i chłodzenia w przemyśle, gospodarstwach domowych, usługach, rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie plus ogrzewanie miejskie wytwarzane ze źródeł odnawialnych.

 

W 2019 roku energia odnawialna stanowiła 20,5% całkowitej energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia w Unii Europejskiej (UE-28).

Wśród państw członkowskich UE wyróżniała się Szwecja, gdzie dwie trzecie (66,1%) energii wykorzystanej do ogrzewania i chłodzenia w 2019 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ponad połowa energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia pochodziła z odnawialnych źródeł energii na Łotwie (57,8%), Finlandii (57,5%) i Estonii (52,3%).

W najmniejszym stopniu źródła odnawialne wykorzystywane są do ogrzewania i chłodzenia w Irlandii (6,3%), Holandii (7,1%), Wielkiej Brytanii (7,8%), Belgii (8,3%) i Luksemburgu (8,7%).

W Polsce udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu w 2019r. wynosił 16%, to wynik nieco lepszy niż w Niemczech (14,6%) ale znacząco odbiegający od czołówki państw.

Jak widać na poniższym wykresie różnice pomiędzy poszczególnymi państwami są ogromne od 6,3% w Irlandii do 66,1% w Szwecji.

 

Udział energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu w UE w 2019r.

Udział energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu w UE w 2019r.

 

Udział energii odnawialnej w ciepłownictwie i chłodnictwie systematycznie wzrastał od początku zbierania danych tj. od 2004 r., Kiedy to wyniósł 10,4% dla całej Unii Europejskiej (UE-28) - w ciągu kolejnych 15 lat wzrósł o 10,1 pp (punkty procentowe) do poziomu 20,5% w roku 2019.

Nie ma istotnej różnicy między całą UE a krajami strefy euro (EU-19) tak w poziomie wskaźnika czy tempie jego wzrostu.

 

Udział energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu w Polsce w 2004r. wynosił 10,2%, w roku 2019 jest wyższy o 5,8 pp osiągając poziom 16%. Najbardziej udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu udało się zwiększyć w ciągu ostatnich 15 lat w Danii – o 27,4 pp, na Cyprze – 25,8 pp, Malcie – 24,7 pp, w Bułgarii – 21,5 pp, Szwecji – 19,5 pp, Estonii – 19 pp i Finlandii – 18 pp,

 

Zmiana udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w ciepłownictwie i chłodnictwie między 2004 a 2019r. [pp]

Zmiana udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w ciepłownictwie i chłodnictwie między 2004 a 2019r.

 

Jak pokazuje poniższy wykres najczęściej wytwarzanym źródłem energii odnawialnej zużywanej do ogrzewania i chłodzenia jest biopaliwo stałe, zarówno w Polsce jak i w całej UE. W Polsce udział biopaliw stałych w 2019r. wynosił 90,1%, w całej Unii – 41,9%, a w krajach strefy euro (EU-19) – 67,9%. Drugą pozycje zajmują w UE odnawialne odpady komunalne, których udział zbliża się do 20%. W Polsce tylko 4,1% wytwarzanej energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia pochodzi z odpadów komunalnych. W większym stopniu wykorzystywane do tego celu są biogazy, ale i tak poniżej poziomu w UE. Energia geotermalna i słoneczna w Polsce nie była wykorzystywana do produkcji energii w ciepłownictwie i chłodnictwie, a w UE jej udział jest znikomy.

 

Struktura produkowanej energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2019r.

Struktura produkowanej energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2019r.

 

 

Zużycie energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia w UE

 

W strukturze odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia w większości krajów europejskich dominują pierwotne biopaliwa stałe. Ich udział kształtuje się na poziomie powyżej 90% w 18 krajach UE, w następnych sześciu między 80 a 90%. Poniżej tego poziomu udział biopaliw stałych w 2019r. wykazywały: Niemcy – 76,2%, Irlandia – 74,2%, Grecja – 67,3%, Holandia -60,4%. Od tego schematu znacząco odbiegają dwa kraje, Malta i Cypr gdzie udział biopaliw stałych zużywanych do ogrzewania i chłodzenia wynosił odpowiednio 21,3% i 17,9%. W obu tych krajach znacznie częściej wykorzystywana jest energia słoneczna, której udział w OZE dla ciepłownictwa i chłodnictwa wynosił na Cyprze 53,3%, a na Malcie 64,4%. Względnie wysoki udział energii słonecznej wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia był w Grecji - 24,4%. W pozostałych krajach jej udział kształtował się poniżej 10%.

 

Energia geotermalna w połowie krajów UE nie jest praktycznie wykorzystywana, jako źródło energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia. W najwyższym stopniu ze źródła tego korzystają Holendrzy, gdzie stanowi 11,9% OZE zużywanej do ogrzewania i chłodzenia. W następnej kolejności są Węgrzy – 4,1%, Bułgarzy – 3,1%, Słoweńcy – 2,7% i Włosi – 1,8%.

W Polsce energia geotermalna stanowiła w 2019r zaledwie 0,5% energii odnawialnej zużywanej do ogrzewania i chłodzenia, a energia słoneczna – 1,4%.

 

Węgiel drzewny najwyższy udział w strukturze OZE do ogrzewania i chłodzenia miał na Cyprze – 7,2%, w następnej kolejności w Grecji – 3,9% i w Niemczech – 1,4%. W większości krajów UE nie jest wykorzystywany, w Polsce również.

Do źródeł OZE, rzadko wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia należą również biopłyny. Najwyższy udział miały w Holandii – 9,3%, Szwecji – 5,5%, Francji – 3,3%, na Malcie – 2,7% i w Niemczech – 1,6%. W Polsce nie są wykorzystywane.

Częściej wykorzystywane są biogazy. Jedynie Chorwacja nie wykazała w 2019r. zużycia ich do ogrzewania i chłodzenia, w większości krajów ich udział był niewielki (poniżej 2%). W Polsce udział biogazów wyniósł 1,8%. Najwyższy udział wykazują: Malta – 11,6%, Holandia – 11,3%, Luksemburg – 11,2% i Niemcy – 10,2%.

 

Odnawialne odpady komunalne w większości krajów UE zużywane były wciąż w niewielkiej ilości do ogrzewania i chłodzenia, a w 10 krajach nawet w ogóle. Zauważalnym zużyciem w strukturze OZE wykorzystywanym do ogrzewania i chłodzenia może pochwalić się Cypr – 16,3%, Irlandia – 16,2%, w następnej kolejności Niemcy – 4,3% i Bułgaria – 4,0%.

W Polsce tylko 1% stanowiły odnawialne odpady komunalne w OZE wykorzystanym w ciepłownictwie i chłodnictwie.

W innym raporcie można znaleźć opis odnawialnych źródeł energii.

 

Struktura zużywanej energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w krajach UE w 2019r.

Struktura zużywanej energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w krajach UE w 2019r.

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i GUS.

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?