Rynek

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Przeczytaj cały raport

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

 

Cel ten może być osiągnięty tylko poprzez skoordynowane działania wszystkich krajów członkowskich UE. W efekcie Unia ma szansę osiągnąć większe bezpieczeństwo energetyczne, poprawić konkurencyjność, zapewnić zarówno gospodarstwom domowym jak i przedsiębiorcom przystępną cenowo, zrównoważoną energię.

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020

 

Na drodze do osiągniecia tego celu wskazano swego rodzaju punkty kontrolne. W roku 2009 przyjęto tzw. Pakiet 3 x 20%. Określono w nim cele dla całej UE w zakresie energii i klimatu, które powinny zostać zrealizowane do 2020 roku, a były to:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do 1990r.;
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20%;
 • poprawa efektywności energetycznej o 20% w stosunku do 2005r.

 

W osiągnięciu tych celów państwa członkowskie Unii Europejskiej partycypują stosownie do swoich możliwości.

W ramach Unii Europejskiej (EU-28) aby osiągnąć cel w zakresie poprawy o 20% efektywności energetycznej, zużycie energii pierwotnej nie powinno przekroczyć 1 483 Mtoe, a zużycie energii finalnej 1 086 Mtoe w 2020 roku.

 

Polska zobowiązana była do 2020 roku do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do roku 1990;
 • zwiększenia do 15% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto;
 • poprawy efektywności energetycznej poprzez oszczędność zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię z 2007r (zużycie energii pierwotnej max 96,4 Mtoe). Zużycie energii finalnej nie większe niż 71,6 Mtoe.

 

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny 2030

 

W roku 2014 zatwierdzone zostały nowe cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i efektywności energetycznej, które powinny zostać zrealizowane do roku 2030. Cele te są okresowo rewidowane (w 2018r. i 2020r.), kolejna aktualizacja z możliwą redukcja w górę może nastąpić w 2023r.

 

Cele Unii Europejskiej (EU-27) do 2030 roku:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z emisją z 1990r.
 • zwiększenie do co najmniej 32% udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej brutto;
 • poprawa efektywności energetycznej o 32,5% (zużycie energii pierwotnej nie większe niż 1 128 Mtoe oraz zużycie energii finalnej nie większe niż 846 Mtoe);
 • ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.

 

Dla Polski cele do 2030 roku:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005 o 7%,
 • udział odnawialnych źródeł energii na poziomie 23% w finalnym zużyciu energii brutto, w tym udział energii odnawialnej w transporcie 14%;
 • redukcja do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej;
 • poprawa efektywności energetycznej o 23%, co oznacza zużycie energii pierwotnej na poziomie 91,3 MTOE, a zużycie energii finalnej 67 Mtoe.

 

Strategia Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej i klimatu ma wpływ również na budownictwo, a także na już istniejące zasoby budynków mieszkaniowych i niemieszkalnych.

Przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz w sprawie efektywności energetycznej, zobowiązują kraje członkowskie do opracowania długoterminowych strategii i planów działań na rzecz wspierania renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i nie mieszkaniowych, zarówno publicznych jak i prywatnych.

Celem jest osiągniecie do 2050 roku wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji zasobów budowlanych, przekształcenie istniejących zasobów w budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

 

Każde państwo członkowskie UE określa na poziomie krajowych wymierne wskaźniki postępów w realizacji przyjętej strategii. W planach działań określa się orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050.

Polska przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym przewidywana wartość docelowa oszczędności energii na lata 2021-2030, związana z podjęciem działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków powinna wynieść 43 440,1 MWh.

 

Cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych zostały określone w Narodowym Programie Mieszkaniowym, m.in. ustalono w nim udział ocieplonych budynków mieszkalnych w całości zasobów mieszkaniowych (70% w 2030 roku), zmniejszenie liczby osób zamieszkujących mieszkaniach o złym stanie technicznym lub bez instalacji technicznych do liczby 3 300 tys. w 2030 roku.

 

Najważniejszym aktem prawnym z tego obszaru w Polsce jest ustawa o efektywności energetycznej, na podstawie której podmioty zobowiązane są do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną oraz ustawa o ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

W stosunku do nowo powstających budynków ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze do ustawy. Od 2021 r. zmieniły się wymagania zapisane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.

 

Aby sprawdzić jak Polska radzi sobie z poprawą efektywności energetycznej i poprawą klimatu na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przygotowany został ten cykl raportów.

 

Dotychczas ukazały się:

Źródła energii dostępnej w Polsce na tle krajów UE;

Uzależnienie od importu energii w Europie;

Struktura produkcji energii w Polsce i pozostałych krajach UE;

Zużycie energii w Polsce i w Europie;

Produkcja i zużycie węgla w Polsce i Unii Europejskiej;

Odnawialne źródła energii w Polsce i innych krajach UE;

Energia odnawialna wykorzystywana w produkcji energii elektrycznej;

Energia odnawialna wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia;

Energia odnawialna wykorzystywana w transporcie;

Zużycie i wykorzystanie energii przez gospodarstwa domowe;

Efektywność energetyczna Polski i innych krajów UE,

Ceny energii elektrycznej i gazu w Polsce i w Europie

Kolektory słoneczne w Polsce i Europie

Zapotrzebowanie energetyczne budynków w zakresie ogrzewania i chłodzenia

Energetyka jądrowa w Europie

Rozwój fotowoltaiki w Polsce i Europie

 

Emisja gazów cieplarnianych a cele klimatyczne

Emisja gazów cieplarnianych w Europie

Źródła emisji gazów cieplarnianych

Transport a emisje gazów cieplarnianych

Emisja gazów cieplarnianych w przemyśle wytwórczym i budownictwie

Emisja gazów cieplarnianych w przemyśle energetycznym

Emisja gazów cieplarnianych przez gospodarstwa domowe

Emisja gazów cieplarnianych w rolnictwie

Emisje gazów cieplarnianych z odpadów

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?