Rynek

Energetyka jądrowa w Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Elektrownie jądrowe wytwarzają obecnie około jednej czwartej energii elektrycznej zużywanej w Unii Europejskiej. Są państwa, takie jak np. Niemcy, które całkowicie wycofują się z energetyki jądrowej, sukcesywnie wstrzymując pracę funkcjonujących reaktorów oraz takie, które budują nowe reaktory.

 

Ile jest elektrowni jądrowych w Europie

 

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej na świecie działają 443 reaktory jądrowe o łącznej mocy 393 241 MW, z tego w Europie 141 szt. w 17 krajach, o mocy 130 471 MW, co stanowi 33,2% potencjału światowego. Działające w Europie reaktory jądrowe zlokalizowane są w 15 krajach Unii Europejskiej oraz na Ukrainie i Białorusi. W Rosji funkcjonuje 38 reaktorów zlokalizowanych nie tylko w europejskiej części tego kraju. Poza tym technologia jądrowa popularna jest w USA (93 reaktory), Chinach (51), Japonii (33), Korei Południowej (24), Indiach (23) i Kanadzie (19).

Z uruchomionych na świecie i działających w latach poprzednich reaktorów jądrowych 194 zostało trwale wyłączone, w tym 105 w Europie. Najwięcej w USA (40), w Wielkiej Brytanii (30), w Niemczech (30), w Japonii (27), we Francji (14) i w Rosji (9).

Aktualnie w budowie jest 51 reaktorów jądrowych, z tego 7 w Europie: w Wielkiej Brytanii (2), na Słowacji (2), we Francji, Finlandii i na Białorusi po 1 szt.

 

Liczba reaktorów jądrowych działających w Europie

Liczba reaktorów jądrowych działających w Europie

 

Produkcja energii jądrowej w Europie

 

 

Eurostat publikuje informacje na temat energii wytwarzanej i zużywanej w krajach Unii Europejskiej, w tym również na temat wytwarzanej w UE energii jądrowej. Najbardziej aktualne dostępne dane dotyczą roku 2019 i te dane zostały poddane analizie.

W 2019r. całkowita produkcja energii jądrowej w 28 krajach Unii Europejskiej wynosiła 210 180 tys. TOE (tys. ton oleju ekwiwalentnego). W porównaniu do roku 1990 była wyższa tylko o 2,3%. Najwyższą wartość produkcja energii jądrowej w UE osiągnęła w roku 2004 – 260 598 TOE.

 

Produkcja energii jądrowej w Unii Europejskiej w latach 1990 - 2019r. [tys. TOE]

Produkcja energii jądrowej w Unii Europejskiej 1990 - 2019r.

 

Największym producentem energii jądrowej w UE jest Francja, która wytwarza połowę unijnej energii jądrowej. W 2019r. udział Francji w łącznej produkcji energii jądrowej w UE wynosił 49,5%, najwyższy udział miała Francja w roku 2015 – 51,9%, a najniższy w 1990r. – 39,4%. Pomimo wyłączenia kilkunastu reaktorów, o czym była mowa powyżej, produkcja energii jądrowej we Francji była wyższa w roku 2019 w stosunku do 1990r. o 28,3%.

Drugim producentem energii jądrowej w UE są Niemcy. W 2019r. ich produkcja wynosiła 19 332 tys. TOE, co daje udział 9,2% w produkcji unijnej. Najwięcej energii jądrowej wyprodukowano w Niemczech w roku 2006 – 43 148 tys. TOE, od tego roku produkcja systematycznie spada i w ostatnim roku była o 55,2% niższa. W stosunku do roku 1990 była niższa o 51,2%.

W stosunku do roku wyjściowego 1990 produkcja energii jądrowej spadła również w Wielkiej Brytanii o 21,9% oraz w Szwecji o 7,7%. Na Litwie energia jądrowa była produkowana do roku 2009, po czym została wygaszona.

W pozostałych krajach UE, wyszczególnionych na wykresie poniżej, produkcja energii jądrowej w 2019 roku była wyższa niż w roku 1990. Najwyższy, ponad dwukrotny wzrost wykazują Czechy, w następnej kolejności Słowacja o 30,4%, Francja o 28,3%, Węgry o 15,9%, Słowenia o 15,3%, Finlandia o 14,5% i Bułgaria o 13,7%. Rumunia dołączyła do krajów produkujących energię jądrową w roku 1996, od tego roku jej produkcja rosła. W ostatnim roku udział Rumunii w produkcji unijnej energii jądrowej kształtował się na poziomie 1,4%.

 

Produkcja energii jądrowej w krajach UE w 2019r. [tys. TOE]

Produkcja energii jądrowej w krajach UE w 2019r.

 

Energia jądrowa źródłem ponad 40% energii ogółem dostępnej we Francji

 

W 2019r. we Francji energia jądrowa pokrywała 41,1% ogółu dostępnej w tym kraju energii brutto. Od 1993r. udział ten kształtuje się na poziomie ok. 40% i wyżej, najwyższy udział wykazano w 2014 roku - 44,1%.

W wysokim stopniu energia jądrowa zaspakaja zapotrzebowanie energetyczne w Szwecji (31,4% dostępnej energii brutto) oraz na Słowacji (23,8%), w Bułgarii (22,7%) i na Słowenii (19,9%).

Wśród krajów unijnych produkujących energię jądrową najmniejszy udział w bilansie energetycznym w 2019r. wykazano w Holandii (1,0%) oraz w Niemczech (6,3%). Niemcy zredukowały udział energii jądrowej o połowę, w latach 1997 – 2006 wynosił on od 12% do 12,8%.

 

Udział energii jądrowej w dostępnej energii brutto w krajach UE w 2019r.

Udział energii jądrowej w dostępnej energii brutto w krajach UE w 2019r.

 

Energia elektryczna produkowana w elektrowniach jądrowych w Europie

 

 

Wytwarzana w reaktorach jądrowych energia wykorzystywana jest w zdecydowanej większości do produkcji energii elektrycznej oraz w niewielkim stopniu do ogrzewania.

W 2019r. produkcja energii elektrycznej brutto z elektrowni jądrowych w 28 państwach członkowskich UE wyniosła 821 522 GWh, co stanowiło 25,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. W krajach strefy euro (EU-19) udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej był nieco wyższy i wynosił 27,1%. We Francji aż 70% energii elektrycznej wytworzonej w 2019r. wyprodukowano w elektrowniach jądrowych. Był to najniższy udział na przestrzeni ostatnich 30 lat, a najwyższy był w roku 2005 – 78,4%.

 

Udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej ogółem

Udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej ogółem

 

Najwięcej energii elektrycznej z elektrowni jądrowych w UE wyprodukowano w roku 2004 – łącznie ponad 1 mln GWh. Na przestrzeni ostatnich 30 lat rok 2004 stanowi punkt przełomowy, od 1990r. do 2004r. produkcja elektrowni jądrowych systematycznie rosła, po czym od 2004r. widoczny jest wyraźny trend spadkowy. W porównaniu do roku 2004 produkcja elektrowni jądrowych w 2019r. była o 186,9 tys. GWh mniejsza. Największy wpływ na ten spadek miały Niemcy, gdzie produkcja energii elektrycznej z elektorowi jądrowych spadła o blisko 92 tys. GWh, w następnej kolejności Francja (spadek o 49,2 tys. GWh), Wielka Brytania (spadek o 23,8 tys. GWh), Litwa – gdzie w 2009r. wygaszono produkcję zupełnie (spadek o 15,1 tys. GWh ) oraz Szwecja ze spadkiem o 11,4 tys. GWh. W mniejszym stopniu spadała produkcja w Hiszpanii, Belgii, Słowacji i Bułgarii.

Są też kraje w UE, w których produkcja elektrowni jądrowych wzrosła od roku 2004, należą do nich: Rumunia (+ 5,7 GWh), Węgry (+ 4,4 tys. GWh), Czechy (+ 3,9 tys. GWh), Finlandia (+ 1,1 tys., GWh) oraz w znacznie mniejszym stopniu Słowenia (+ 0,36 tys. GWh).

Największym producentem energii elektrycznej z elektrowni jądrowych w UE jest Francja. Jej produkcja w roku 2019 wyniosła 399 012 GWh, co stanowi 48,6% całości UE-28, w następnej kolejności Niemcy - 75 071 GWh, Szwecja - 66 130 GWh, Hiszpania - 58 349 GWh, Wielka Brytania – 56 184 GWh i Belgia – 43 524 GWh. Łącznie tych sześć państw odpowiada za 85% całkowitej produkcji elektrowni jądrowych wytwarzających energię elektryczną.

 

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych w krajach UE w latach 1990 – 2019

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych w krajach UE w latach 1990 – 2019

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?