Rynek

Dostęp do niedrogiej, niezawodnej i zrównoważonej energii w Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Promocja energii odnawialnej nie jest jedynie domeną Europy, rośnie jej wykorzystanie na świecie, zwłaszcza w sektorze elektroenergetycznym. Poprawia się także efektywność energetyczna. Pomimo podejmowanych wysiłków nadal miliony osób na całym świecie nie ma dostępu do elektryczności.

 

cel 7 zrównoważonego rozwoju - Czysta i dostępna energia

 

Na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie można przeczytać:

 • 13% ludności świata nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej.
 • 3 miliardy ludzi jest zależna od węgla, drewna i węgla drzewnego oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego, które wykorzystywane są do gotowania i ogrzewania.
 • Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych.
 • W 2012 roku, zanieczyszczenie emitowane podczas spalania paliwa opałowego spowodowało 4,3 mln zgonów, z czego 60% przypadków dotyczyło kobiet i dziewcząt.
 • W 2015 roku udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii osiągnął 17,5%.

 

Jednym z celów zawartym w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisanej w 2015r. przez niemal wszystkie państwa na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest zapewnienie powszechnego dostępu do czystej i niedrogiej energii.

 

W ostatnim opublikowanym raporcie ONZ za rok 2021 podsumowującym postępy w realizacji wyznaczonych celów można znaleźć informacje pozytywne, ale też poważne wątpliwości czy uda się osiągnąć wyznaczone cele do roku 2030.

Wskaźnik dostępu do energii elektrycznej na poziomie globalnym poprawił się o 7 punktów procentowych. W 2010r. wynosił 83% i w ciągu dziesięciu lat wzrósł do 90% w 2019r., co oznacza, że w tym czasie 1,1 miliarda ludzi uzyskało, po raz pierwszy, dostęp do energii elektrycznej. Jednocześnie w 2019r. nadal 759 mln osób było pozbawionych tego dostępu, z czego 3/4 w Afryce Subsaharyjskiej.

 

Na całym świecie udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii finalnej stopniowo rośnie. W 2018r. wynosił ok. 17%, a w 2010r. – 16,4%. Główny wkład pochodził z sektora elektroenergetycznego, gdzie udział OZE przekracza obecnie 25%. W sektorze ciepłowniczym i transportowym w 2018r. udział OZE wynosił odpowiednio 9,2% i 3,4%.

Warto zaznaczyć, że w 2018r. ponad 1/3 globalnego rocznego wzrostu zużycia nowoczesnej energii odnawialnej zarejestrowana została w Azji Wschodniej, to głownie energia elektryczna wytworzona przez wiatr i energię słoneczną.

 

Poprawa efektywności energetycznej – wraz ze wzrostem wykorzystania OZE – ma kluczowe znaczenie dla globalnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na przeszkodzie w osiągnięciu wyznaczonych celów może stanąć pandemia COVID-19, nie ma jeszcze danych za 2020r. ale już wstępne szacunki pokazują, że mogła ona przyczynić się do wstrzymania, a w niektórych krajach nawet do cofnięcia postępów. Rok 2022 przyniósł kolejne wyzwania w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Europa podejmuje działania, aby uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji, a to będzie miało z pewnością wpływ na cały miks energetyczny.

 

Jak osiągnąć dostęp do niedrogiej, niezawodnej i zrównoważonej energii?

 

Do Celu 7 Zrównoważonego Rozwoju przypisane są zadania wymienione poniżej:

7.1  Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

7.2  Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.

7.3  Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

7.A  Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.

7.B  Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.

 

Zapewnić wszystkim mieszkańcom Unii dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju poprały wszystkie kraje Unii Europejskiej. Znalazły one odzwierciedlenie w programach unijnych.

Zapisane w rezolucji ONZ zadania najczęściej nie precyzują konkretnych celów, a jedynie wyznaczają kierunki zmian. Bardziej precyzyjnie cele określane są na poziomie poszczególnych państw, ale też nie zawsze.

Postęp w realizacji zadań przypisanych do celu 7 zrównoważonego rozwoju na poziomie UE jest monitorowany przez Eurostat.

 

Raportowaniem w ramach UE objęte zostało:

 • Zużycie energii pierwotnej,
 • Zużycie energii finalnej,
 • Zużycie energii finalnej w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na mieszkańca,
 • Wydajność energetyczna,
 • Udział energii odnawialnej w końcowych zużyciu energii brutto,
 • Uzależnienie od importu energii,
 • Populacja niezdolna do odpowiedniego ogrzania domu z powodu ubóstwa,
 • Intensywność emisji gazów cieplarnianych.

 

Niektóre z powyższych danych wykorzystywane są również do monitorowania innych zadań w ramach ogólnych celów zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowy opis trendów w zakresie realizacji zadań przypisanych do 7 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dostęp do niedrogiej, niezawodnej i zrównoważonej energii w Europie) publikujemy w następujących artykułach tematycznych:

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ.

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?