Rynek

Dobre zdrowie i jakość życia w Polsce i Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel trzeci zrównoważonego rozwoju wzywa do zapewnienia zdrowia i promowania dobrostanu dla wszystkich w każdym wieku, w tym do poprawy zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia matek i dzieci, wyeliminowania epidemii, głównych chorób zakaźnych oraz zmniejszenia chorób niezakaźnych i psychicznych.
 

3 Cel Zrównoważonego Rozwoju - Dobre zdrowie i jakość życia

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności”

Dobry stan zdrowia ma wartość nie tylko dla każdego człowieka jako główny wyznacznik jakości życia i dobrostanu, ale również ma wpływ na ogólny wzrost społeczny i gospodarczy.

O zdrowiu decyduje dostępność do opieki zdrowotnej, ale również o zdrowiu mogą decydować indywidualne cechy i zachowania, takie jak palenie, nadmierne spożycie alkoholu i niezdrowa dieta, a także zewnętrzne czynniki społeczno-ekonomiczne i środowiskowe, takie jak warunki życia, jakość powietrza i hałas.

 

Według informacji ONZ na świecie co roku ponad 6 milionów dzieci umiera przed ukończeniem piątego roku życia. Cztery na pięć zgonów dzieci poniżej piątego roku życia ma miejsce w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej. Prawdopodobieństwo śmierci przed ukończeniem piątego roku życia jest dwukrotnie większe w przypadku dzieci urodzonych w rodzinach ubogich niż w zamożniejszych.

Od 1990 roku śmiertelność okołoporodowa matek spadła na świecie prawie o połowę. Jednak wskaźnik umieralności matek w regionach rozwijających się jest wciąż 14 razy większy niż w regionach rozwiniętych.

Od 2000 roku szczepienia przeciw odrze zapobiegły 15,6 milionom zgonów. W latach 2000 – 2015 w Afryce Subsaharyjskiej udało się zapobiec ponad 6,2 mln zgonów z powodu malarii, przede wszystkim wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Szacuje się, że światowy wskaźnik zachorowalności obniżył się o 37%, a wskaźnik umieralności o 58%.

 

Na świecie dokonano znacznego postępu w zakresie zwiększania przewidywanej długości życia i ograniczania najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek.

Zapewniając bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawę warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska, możemy przyczynić się do uratowania życia milionom ludzi.

 

Działania na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia i jakości życia

 

Zadania zamieszczone w Agendzie ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przypisane do celu 3:

3.1  Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.

3.2  Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralności dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3  Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4  Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5  Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6  Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7  Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8  Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9  Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.A  Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.B  Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.C  Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.D  Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

 

Polityka zdrowotna Unii Europejskiej - zadania przypisane do celu 3. zrównoważonego rozwoju

 

Za organizację i zapewnianie świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej odpowiedzialne są państwa członkowskie UE. Polityka zdrowotna Unii Europejskiej służy uzupełnieniu polityk krajowych, zapewnieniu ochrony zdrowia oraz działaniom na rzecz silniejszej Unii Zdrowotnej. UE wspiera władze lokalne w krajach UE w osiąganiu wspólnych celów, poprzez łączenie zasobów i stawianie czoła wspólnym wyzwaniom, przekonaliśmy się o tym podczas pandemii COVID-19. Oprócz tworzenia ogólnounijnych przepisów i norm dotyczących produktów i usług zdrowotnych Unia udostępnia również środki finansowe na projekty w dziedzinie zdrowia w całej UE.

 

Polityka i działania UE dotyczące zdrowia publicznego mają na celu:

  • ochronę i poprawę zdrowia obywateli Unii Europejskiej;
  • zapewnienie wszystkim Europejczykom równego dostępu do nowoczesnej i skutecznej opieki zdrowotnej;
  • wspieranie modernizacji i cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej i infrastruktury zdrowotnej;
  • poprawę odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej;
  • przygotowanie państw UE do skuteczniejszego zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie.

 

Monitorowanie celu 3. zrównoważonego rozwoju w UE koncentruje się na tematach zdrowego życia, uwarunkowań zdrowia, przyczyn zgonów i dostępu do opieki zdrowotnej.

Na zdrowie i przedwczesną umieralność ludzi poza czynnikami środowiskowymi istotny wpływ ma szereg modyfikowalnych czynników ryzyka, w szczególności palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niezdrowe odżywianie, brak aktywności fizycznej i otyłość.

Do czynników środowiskowych zalicza się hałas i zanieczyszczenie powietrza, narażenie na toksyczne chemikalia i pestycydy znajdujące się w środowisku i żywności.

 

Jak wygląda sytuacja w odniesieniu do celu zrównoważonego rozwoju nr 3 „Dobre zdrowie i jakość życia” na poziomie Unii Europejskiej jak też poszczególnych krajów członkowskich, w tym w Polsce, przedstawiamy w następnych raportach:
 

Zdrowie Europejczyków
 

Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce i Europie
 

Umieralność i przyczyny zgonów
 

Wypadki śmiertelne przy pracy
 

Bezpieczeństwo na europejskich drogach
 

Problemy z hałasem i jego wpływ na zdrowie
 

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 i PM10 i jego wpływ na zdrowie
 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ.

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?