Rynek

Czas trwania budowy

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego w Polsce od rozpoczęcia budowy do przeprowadzki? Jaki wpływ na czas realizacji ma technologia budowy domu? Czy budynki wielorodzinne buduje się dłużej niż jednorodzinne i jaki wpływ na czas budowy ma liczba kondygnacji budynku?

 

Realizacja budynku mieszkalnego niezależnie czy będzie to dom jednorodzinny czy wielki apartamentowiec to proces skomplikowany, składający się z wielu etapów od planowania, projektowania, uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień, przez etap wznoszenia konstrukcji budynku, rozprowadzania instalacji do wykończenia do stanu pozwalającego na jego użytkowanie.

Prawo budowlane określa, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Pracami przygotowawczymi według prawa budowlanego są:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • wykonanie niwelacji terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

Przed rozpoczęciem użytkowania budynku przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w stosunku do niektórych wskazanych budynków, a w stosunku do innych wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 

Informacje na temat przeciętnego czasu trwania budowy można znaleźć na stronach GUS.

Główny Urząd Statystyczny definiuje czas trwania budowy, jako:

Okres trwający od daty rozpoczęcia realizacji budynku do daty oficjalnego (tj. zgodnie z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego) rozpoczęcia użytkowania, niezależnie od stanu wykończenia budynku.

 

Ile trwa budowa statystycznego domu

 

Przeciętny czas trwania budowy w 2019r. dla budynków mieszkalnych liczony w miesiącach wynosił 38,8 . To zagregowana informacja, dotycząca wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2019 roku bez względu na rodzaj budynku czy technologię, w jakiej został zrealizowany.

Na czas budowy, w każdym pojedynczym przypadku, ma wpływ wiele czynników: specyfika projektu budowlanego, technologia, w jakiej będzie realizowany, środki finansowe, jakimi dysponuje inwestor jak też organizacja całego procesu inwestycyjnego itd.

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że czynnikiem różnicującym czas trwania budowy jest rodzaj budynku. Domy jednorodzinne najczęściej budowane przez inwestorów indywidualnych realizowane są znacznie dłużej niż budynki wielorodzinne. Co jest zrozumiałe, wciąż znaczna część domów powstaje w systemie gospodarczym, w którym to inwestor i przyszły właściciel domu organizuje całą budowę, nierzadko też sam angażuje się w budowanie i wykańczanie domu.

 

Pod względem ilości najwięcej buduje się w Polsce budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w 2019 roku inwestorzy oddali do użytkowania 82,8 tys. takich budynków. Przeciętny czas budowy to 47,7 miesiąca, to uśredniona wartość dla całej Polski, ale jak pokazuje poniższy wykres czas budowy domu jednorodzinnego w poszczególnych województwach znacząco się różni. W województwie wielkopolskim wynosił 33,4 miesiąca, a ponad dwukrotnie dłużej trwały budowy domów jednorodzinnych w województwie świętokrzyskim.

 

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zmniejsza się czasu budowy domów jednorodzinnych. Może to być efekt większego zaangażowania deweloperów, którzy budują domy jednorodzinne na sprzedaż, a realizują je w krótszych terminach niż inwestorzy indywidualni.
Finansowanie budowy kredytem może tez mieć wpływ na skrócenie czasu budowy. Zmiany w prawie budowlanym i wynikające stąd kary za użytkowanie budynku niezgodnie z przepisami bez wymaganych zgłoszeń czy decyzji mogą też mieć wpływ na skrócenie czasu budowy domów jednorodzinnych oraz zmniejszenie liczby mieszkań w budowie, która szacowana jest na ponad 700 tysięcy.

 

Różnica w ostatnich siedmiu latach pomiędzy najdłuższym a najkrótszym dla danego województwa przeciętnym czasem budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyniosła, nawet 26 miesięcy w województwie pomorskim, gdzie w 2014r. czas budowy wyniósł 64,8 miesiąca, a w 2018r. – 38,7 miesiąca. Najmniejsza różnica występuje w województwie świętokrzyskim – 4,9 miesiąca. Jest to województwo z najdłuższym czasem budowy w 2019r. i jak się okazuje to nie był przypadek, w ciągu siedmiu lat przeciętny czas budowy nie spadł poniżej 70 miesięcy. To jedyne województwo z tak długim czasem budowy domów jednorodzinnych.

 

Długi czas budowy od rozpoczęcia do oddania do użytkowania charakterystyczny jest również dla województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Najkrócej budowy domów jednorodzinnych trwają w województwach wielkopolskim i dolnośląskim.

 

Przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2019r.

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Inwestorzy indywidualni budujący domy, aby zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe najczęściej wybierają tradycyjną technologię murową. Przy tej technologii budowy domu inwestorzy często decydują się na realizację w ciągu dwóch sezonów (w pierwszym roku doprowadza się budynek do stanu surowego zamkniętego, w drugim - wykańcza go od wewnątrz).

Popularność tradycyjnej metody budowania domów sprawia, że czas realizacji jest zbliżony do wyników ogólnych dla budynków jednorodzinnych.

W 2019r. inwestorzy indywidualni wybudowali 641 budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej (to niecały 1% wszystkich oddanych budynków). Czas trwania budowy takiego budynku wyniósł 39,8 miesiąca, to o 14 miesięcy krócej niż budowa domu metodą tradycyjną murową, ale to ponad 3 lata i jak na technologię suchą i z założenia szybką w realizacji to bardzo długo.

Oczywiście jak i przy tradycyjnej technologii także i przy konstrukcji drewnianej są duże różnice pomiędzy województwami (patrz wykres poniżej).

 

Czas trwania budowy domu realizowanego przez inwestorów indywidualnych metodą tradycyjną

Czas trwania budowy domu realizowanego przez inwestorów indywidualnych metodą tradycyjną

 

Czas trwania budowy domu realizowanego przez inwestorów indywidualnych o konstrukcji drewnianej

Czas trwania budowy domu realizowanego przez inwestorów indywidualnych o konstrukcji drewnianej

 

Liczba kondygnacji budynku jednorodzinnego ma również wpływ na czas jego realizacji. Najwięcej buduje się w Polsce domów jednorodzinnych o dwóch kondygnacjach, w 2019r. oddano do użytkowania ponad 56 tys. takich budynków. Ich czas realizacji wyniósł 49,7 miesiąca. Budynki jednorodzinne jednokondygnacyjne budowane były o ok. 9 miesięcy krócej. Widoczna jest prawidłowość im więcej kondygnacji tym dłużej trawa budowa. Budynki jednorodzinne o czterech i większej liczbie kondygnacji, a takich oddano 37 szt. w 2019r., realizowane były średnio w ciągu 71,5 miesiąca - to prawie 6 lat.

 

Liczby kondygnacji budynku a czas trwania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2019r.

Liczby kondygnacji budynku a czas trwania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Wielorodzinne budynki mieszkalne w zdecydowanej większości realizowane przez deweloperów na sprzedaż i wynajem budowane były przeciętnie w 23,3 miesiąca w 2019r., w czasie o połowę krótszym niż budynki jednorodzinne. To głównie zasługa profesjonalnej organizacji procesu budowy.
Czas trwania budowy nie różni się znacząco w województwach, różnica pomiędzy województwem o najkrótszym (lubuskie – 20,1 miesiąca) a najdłuższym czasem budowy (zachodniopomorskie – 25 miesięcy) to niecałe 5 miesięcy.

Około dwuletni czas realizacji budynków wielorodzinnych utrzymuje się w ostatnich latach. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, np. w 2013r. woj. świętokrzyskie – przeciętny czas trwania budowy 30,2 miesiąca, w 2014r. woj. mazowieckie – przeciętny czas trwania budowy 29,1 miesiąca, w 2015r. woj. warmińsko-mazurskie – 17,5 miesiąca, w 2016r. woj. kujawsko-pomorskie – 17,8 miesiąca.

 

Przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 2019r.

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Wielorodzinne budynki mieszkalne realizowane są w przeważającej większości w technologii tradycyjnej, w ostatnich latach widoczny jest wzrost liczby budynków realizowanych w innych technologiach tj. monolitycznej i wielkiej płycie (3,5% wszystkich budynków).

Przeciętny czas trwania budowy budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania w 2019r. wyniósł 22 miesiące. Najdłużej budowa takiego budynku trwała w województwie zachodniopomorskim – 24,3 miesiąca, najkrócej w województwie podlaskim – 18,4 miesiąca.

Poniżej na wykresach można prześledzić czas trwania budowy budynków wielorodzinnych w województwach realizowanych w technologii monolitycznej oraz w wielkiej płycie (GUS podaje oddzielnie informacje dla technologii wielkopłytowej i wielkoblokowej).

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii tradycyjnej

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii tradycyjnej

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii monolitycznej

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii monolitycznej

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii wielkoblokowej

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii wielkoblokowej

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii wielkopłytowej

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanego przez deweloperów w technologii wielkopłytowej

 

Inaczej niż w przypadku budynków jednorodzinnych nie widać wyraźniej korelacji między liczbą kondygnacji w budynku a czasem jego realizacji. W większości przypadków czas trwania budowy oscyluje wokół 23 – 24 miesięcy niezależnie od liczby kondygnacji, przy większej liczbie kondygnacji zdarzają się odstępstwa od tej reguły, ale wpływ ma na to niewielka liczba takich budynków i każdy pojedynczy przypadek z dłuższym czasem realizacji będzie miał wpływ na średni czas realizacji.

 

Liczby kondygnacji budynku a czas trwania budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 2019r.

Liczby kondygnacji budynku a czas trwania budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?