Rynek

Budownictwo jednorodzinne w Polsce

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile domów jednorodzinnych buduje się w Polsce? Czy boom budowlany obserwowany od kilku lat na rynku mieszkaniowym dotyczy w jednakowym stopniu również budownictwa jednorodzinnego? Kto buduje domy jednorodzinny? Czy realizacja marzeń o własnym nowym domu wiąże się z koniecznością osobistego zaangażowaniem w cały proces budowy? Gdzie powstaje najwięcej nowych domów jednorodzinnych, w miastach czy na wsi ze względu na ceny działek budowlanych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym raporcie.

 

Analiza budownictwa jednorodzinnego oparta jest na danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w przekroju regionalnym. Dostępne są porównywalne dane za lata 2012 -2019.

Zgodnie z definicją budynek jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

 

Polacy budują coraz więcej domów jednorodzinnych

 

Jednym z czynników, jaki miał przyczynić się do ułatwienia budowy domów jednorodzinnych miała być uproszczona procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Od połowy 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy prawo budowlane, która wprowadziła przepis umożliwiający budowę domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia. Jednak po czterech latach funkcjonowania tego przepisu można stwierdzić, że Polacy niechętnie z niego korzystają i trudno byłoby wykazać związek z rosnącą liczbą nowych domów jednorodzinnych.

Dobra koniunktura w budownictwie nie ominęła budownictwa jednorodzinnego. Dane statystyczne pokazują, że Polacy budują coraz więcej domów jednorodzinnych.

Ma na to wpływ przede wszystkim poprawiająca się sytuacja materialna Polaków, rosnące zatrudnienie, rosnące wynagrodzenia oraz niskie stopy procentowe i dostępność kredytów. Dodatkowo na rynku notuje się systematyczny wzrost cen mieszkań, co bezpośrednio przekłada się na popyt budowlany w segmencie domów jednorodzinnych. Trudno się dziwić, skoro koszt zakupu mieszkania w dużym mieście jest taki sam, jak wybudowanie skromnego domu na obrzeżach miasta o znacząco większej powierzchni niż przeciętne mieszkanie.

 

Wzrost o 25% budownictwa jednorodzinnego

Budownictwo jednorodzinne to stabilny segment budownictwa mieszkaniowego. Nie podlega tak głębokim i częstym zmianom jak to ma miejsce w budownictwie wielorodzinnym. Tu wahania są mniejsze i zmieniają się w dłuższym horyzoncie czasowym.
Liczba zrealizowanych domów jednorodzinnych rośnie systematycznie od 2014 roku, a największy wzrost odnotowano w 2019 roku.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budynkach jednorodzinnych w roku 2019 była o 25% większa od liczby mieszkań w domach jednorodzinnych oddanych w roku 2014.

Budownictwo jednorodzinne w 2019r. pod względem liczby mieszkań oddawanych do użytkowania to 43% ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego, ale ze względu na mieszkaniową powierzchnię użytkową to aż 65,2%. Te dane dotyczą sytuacji, kiedy deweloperzy biją kolejne rekordy w liczbie budowanych mieszkań. W okresach słabszej koniunktury wskaźniki te są jeszcze wyższe, np. w 2013r. budownictwo jednorodzinne stanowiło 52,2% rynku mieszkaniowego ze względu na ilość budowanych mieszkań, a ich powierzchnia stanowiła 73,5% wybudowanej powierzchni mieszkaniowej. To pokazuje jak wielki wpływ na stabilizację całego segmentu budownictwa mieszkaniowego ma budowa domów jednorodzinnych.

 

Budowa domów jednorodzinnych w latach 2012 -2019

Liczba domów jednorodzinnych wybudowanych w latach 2012 - 2019

 

W województwie mazowieckim buduje się najwięcej domów jednorodzinnych

Statystyki pokazują wzrost liczby budowanych domów jednorodzinnych. Czy dotyczy to wszytkach regionów Polski? Gdzie powstaje ich najwięcej?

Najwięcej domów jednorodzinnych buduje się w województwie mazowieckim. W roku 2019 było ich prawie 14 tys. szt. tj. 15,7% wszystkich budynków jednorodzinnych oddanych do użytku w Polsce.
Udział woj. mazowieckiego jest dość stabilny i kształtował się w latach 2012 - 2019 od 15,1% do 15,8% z wyjątkiem roku, 2018 kiedy wynosił 14,1%.

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat również w pozostałych województwach udział w strukturze wojewódzkiej nie ulegał większym zmianom, wyjątek stanowi województwo pomorskie, gdzie jego udział z ok. 6,5% w latach 2012 – 2015 od roku 2017 wzrastał systematycznie do 7,8% w roku 2019 oraz województwo wielkopolskie, którego udział z ok. 11,6% w latach 2012-2014 wzrósł do 13,3% w 2019r.

 

Struktura budownictwa jednorodzinnego według województw

 

Budownictwo jednorodzinne z coraz większym udziałem deweloperów

 

W ostatnich latach wyraźnie widoczny jest wzrost zainteresowania deweloperów budownictwem jednorodzinnym. Liczba oddawanych mieszkań na sprzedaż i wynajem w budynkach jednorodzinnych rosła zdecydowanie szybciej niż tych oddawanych przez inwestorów indywidualnych. Stąd też ich udział również systematycznie rośnie, z 10,3% w roku 2012 do 24,7% w roku 2019.

Budynki jednorodzinne to wciąż domena inwestorów indywidualnych, chociaż ich udział z roku na rok spada z ok. 90% w latach 2012 – 2014 do 75% w roku 2019.

Udział pozostałych inwestorów, w tym spółdzielni, komunalnych, społecznych-czynszowych i zakładowych utrzymuje się na poziomie zaledwie 0,1%.

 

Budownictwo jednorodzinne wg. kategorii inwestorów w latach 2012 - 2019

 

Powierzchnia użytkowa domów jednorodzinnych budowanych przez inwestorów indywidualnych i deweloperów coraz mniejsza

Polacy budują domy na własny użytek o większej powierzchni użytkowej od tych oferowanych przez deweloperów. Widoczny jest trend spadkowy, z roku na rok powierzchnia użytkowa domów jednorodzinnych oddawanych do użytkowania zmniejsza się i to zarówno tych realizowanych przez inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Domy budowane na własny użytek przez inwestorów indywidualnych w roku 2019 miały średnio o 5,7 m2 mniejszą powierzchnię od tych zrealizowanych osiem lat wcześniej. Domy oferowane przez deweloperów oddane w 2019r. miały przeciętną powierzchnie 110,1 m2 i była ona aż o 25,5 m2 mniejsza od tych oddanych w 2012r.

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych [m2]

 

 

Gdzie buduje się domy jednorodzinne?

 

Gdzie Polacy budują domy jednorodzinne, na obrzeżach wielkich miast, w mniejszych miastach gdzie budownictwo wielorodzinne nie jest tak popularne, czy tradycyjnie na obszarach wiejskich?

Z danych statystycznych wiadomo, że udział 7 aglomeracji ( Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Łódź i aglomeracja śląska) w ogólnopolskim rynku mieszkaniowym to niemal 50%. Wynika to ze skumulowania w tych ośrodkach aktywności deweloperów. Tu powstaje najwięcej mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Aby przeanalizować rynek mieszkaniowy ze względu na lokalizację inwestycji mieszkaniowej, każdy powiat został przyporządkowany do jednego z 4 obszarów (aglomeracja, wielkomiejski, miejski, wiejski) w zależności od gęstości zaludnienia, urbanizacji, liczby mieszkańców, odsetka osób pracujących w rolnictwie ...

Tradycyjnie najwięcej budynków jednorodzinnych buduje się na obszarach wiejskich, w 2019r. było to 36,5% . Dynamika zmian jest w tej kategorii najmniejsza od ok. 29 tys. w 2014r. do 32,5 tys. w 2019r. Różnica między rokiem 2013 (najgorszym w analizowanych ośmiu latach) a rokiem 2019 to wzrost o 11,6%.

Największy wzrost liczby domów jednorodzinnych w 2019r. w stosunku do 2013r. wykazują aglomeracje – 46%. Ich udział w ogólnej liczbie budowanych w Polsce domów to 29,2%, systematycznie wzrastał w ostatnich sześciu latach. W 2013r. wynosił 25%. To pokazuje, że Polacy coraz więcej domów budują w obrębie największych polskich aglomeracji.

Jednym z kryteriów zaliczenia do obszaru wielkomiejskiego jest liczba mieszkańców miasta powyżej 100 tys., takich obszarów wyodrębniono 26. To nie jest szczególnie aktywny obszar, jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne, chociaż w 2019r. liczba oddanych tu domów jednorodzinnych wzrosła w stosunku do 2013r. o 33,8%.

Na obszarze mniejszych miast realizowanych jest ok. 24% wszystkich domów jednorodzinnych, w ostatnich ośmiu latach ten udział wahał się od 23,4% w 2014r. do 24,9% w 2012r.

 

Lokalizacja nowych budynków jednorodzinnych oddanych do użytku w 2019r.

 

Deweloperzy budują 50% domów jednorodzinnych powstających na obszarze 7 największych aglomeracji

Spośród 7 aglomeracji w Polsce najwięcej domów jednorodzinnych realizowanych jest w aglomeracji warszawskiej. W 2019r. oddano tu do użytkowania 7367 mieszkań w takich budynkach, to o 36,1% więcej niż rok wcześniej, ale to niecałe 24% wszystkich mieszkań oddanych w tym obszarze.

W każdym obszarze aglomeracji widoczny jest wzrost, najmniejszy w aglomeracji śląskiej i w Łodzi.

Głębsza analiza pokazuje, że wzrost ten wynika z coraz większego zaangażowania deweloperów w budownictwo jednorodzinne. Udział domów jednorodzinnych budowanych w systemie na sprzedaż i wynajem przeciętnie dla 7 aglomeracji wynosi blisko 50% i systematycznie się zwiększa. W aglomeracji warszawskiej w 2019r. wynosił 56,4%, podczas gdy w 2013r. wynosił 23,9%. Jeszcze większy udział deweloperów widoczny jest w Poznaniu 56,4% w 2019r. (37,5% w 2013r.).

Ponad połowę domów budują deweloperzy jeszcze w Trójmieście – 55,1% w 2019r. (32,3% w 2013r).

Najmniejszy udział mają deweloperzy w budowie domów jednorodzinnych w Łodzi, w 2019r. było to 26,8%, ale i tu widoczny jest trend wzrostowy w ostatnich latach.

 

Budownictwo jednorodzinne w 7 aglomeracjach w Polsce

 

Udział domów realizowanych przez deweloperów w budownictwie jednorodzinnym w aglomeracjach

 


Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?