Rynek

17 celów zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj cały raport

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju podlegała zmianom. Początkowo rozumienie zrównoważonego rozwoju ograniczało się do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Z biegiem lat z hasłem tym spotykaliśmy się w kontekście wielu nowych zagadnień.

 

Zrównoważony rozwój - definicja

Definicję zrównoważonego rozwoju można znaleźć w normach i dokumentach ONZ. Brzmi ona następująco:
Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

 

Lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030

 

We wrześniu 2015 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 193 kraje podpisały Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, wraz z Porozumieniem Paryskim w sprawie zmian klimatu, stanowią plan działań na rzecz lepszego świata oraz ramowy program współpracy międzynarodowej w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz jego wymiaru społecznego, środowiskowego i gospodarczego.

 

Światowi przywódcy państw zobowiązali się do działań na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu. To bezprecedensowe wydarzenie, nigdy wcześniej nie miało miejsca. Światowi przywódcy zobowiązali się do wspólnego działania i podejmowania wspólnych wysiłków w ramach tak szerokiej i powszechnej agendy.

 

 

Lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
 

Za tymi ogólnymi deklaracjami kryje się 17 celów zrównoważonego rozwoju wraz ze 169 powiązanymi z nimi zadaniami.

 

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie;

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo;

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt;

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie;

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt;

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi;

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność;

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami;

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji;

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony;

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej;

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju i zadania z nimi związane, mają charakter globalny, powinny być realizowane na całym świecie, z uwzględnieniem warunków poszczególnych krajów, ich możliwości i poziom rozwoju oraz zgodność z krajowymi strategiami i priorytetami – wyznaczają kierunki działań do 2030.

 

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju

 

Czy można zmienić świat w 15 lat?  Okazuje się, że w dużym stopniu tak. Pokazały to Milenijne Cele Rozwoju, które zostały ogłoszone w 2000 roku i były realizowane do roku 2015.

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju stanowiło zobowiązanie 189 państw do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Chociaż większość celów nie została osiągnięta w pełni, to postęp który się dokonał został powszechnie uznany za sukces.

 

Dostrzegając sukces wspólnych działań oraz potrzebę utworzenia nowej agendy po 2015 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) w roku 2012 powołano Otwartą Grupę Roboczą. Efektem działań tej grupy było uzgodnienie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na kolejne 15 lat - do 2030 roku, które zostały zatwierdzone przez wszystkie kraje członkowskie ONZ.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 to wynik procesu negocjacyjnego podjętego przez 193 państwa członkowskie ONZ przy udziale społeczeństw obywatelskich i innych zainteresowanych stron takich jak sektor prywatny czy włodarze miast.

Milenijne Cele Rozwoju skupiały się na państwach rozwijających się, szczególnie na tych najbiedniejszych, natomiast Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 dotyczą całego świata, państw rozwiniętych i państw rozwijających się.

 

Cele zrównoważonego rozwoju na poziomie Unii Europejskiej

 

Implementacja i sukces przyjętych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju będzie zależał od krajowych strategii, planów i programów dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym. To państwa będą decydować o ich realizacji. Cele Zrównoważonego Rozwoju są jedynie drogowskazem dla państw, które muszą dostosować krajowe plany do swoich globalnych zobowiązań.

 

Unia Europejska w pełni zobowiązała się do realizacji agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka deklaracja zawarta została w „Europejskim Zielonym Ładzie” oraz w dokumencie roboczym służb Komisji (SWD) „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ – kompleksowe podejście”.

 

Postępy w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i powiązanych z nimi 169 zadań, są monitorowane za pomocą zestawu globalnych wskaźników. Na poziomie regionalnym i krajowym mogą one być uzupełnione o inne wybrane wskaźniki.

 

Na poziomie Unii Europejskiej cela i zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju są monitorowane przez Eurostat. Na podstawie wypracowanego zestawu wskaźników dla krajów UE prześledzimy w kolejnych raportach jak wygląda realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.

 

Spójność polityki państw na rzecz zrównoważonego rozwoju nabrała nowego znaczenia w kontekście walki z pandemię COVID-19 i wywołanego przez nią kryzysu. Zasady zrównoważonego rozwoju mogą stanowić i stanowią swego rodzaju mapę drogową dla programów odbudowy dla całej UE i poszczególnych krajów członkowskich.

 

Szczegółowo Cele Zrównoważonego Rozwoju opisujemy w oddzielnych wpisach. Przejdź do raportu:

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ.

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?