Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2018-08-21

Tematyka:

BHP, emisja substancji niebezpiecznych, ochrona przed hałasem

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286

Hasła powiązane