Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data publikacji / wejścia w życie:

2011-03-09

Tematyka:

dokumentacja, oznakowanie, wymagania, wyroby budowlane

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1418390626464&uri=CELEX:02011R0305-20140616

Hasła powiązane