• Kalkulatory

Łatwości wykonania wiązań w murze

Określa tolerancję oraz minimalną wartość przewiązania murarskiego.

Łatwości wykonania narożników i połączeń muru

Wskaźnik określa łatwość wykonania narożników i połączeń muru.

Izolacyjność akustyczna ściany z betonu zwykłego

Prawo masy dla betonu

Wytrzymałości muru na ściskanie - fk, fd

Parametry wytrzymałości na ściskanie muru oblicza się wg zasad podanych w normie PN-EN 1996-1-1.

Izolacyjność akustyczna ściany z betonu komórkowego

Prawo masy dla przegrody jednowarstwowej z betonu komórkowego.

Izolacyjność akustyczna ściany z silikatów

Prawo masy dla przegrody jednowarstwowej z silikatów

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla ścian

Kalkulator służy do obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian uwzględniającego poprawki z uwagi na występowanie mostków termicznych (kotwy) oraz nieszczelności w izolacji - Uc [W/(m2*K)].