Leksykon

Znak budowlany

Znak budowlany jest to zastrzeżony znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.
 

Znak budowlany - wzór

Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym, najczęściej na podstawie wystawionej przez siebie krajowej deklaracji właściwości użytkowych (KDWU).

 

Umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie budowlanym

 

Znak budowlany powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym, albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli jednak ze względu na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego umieszczenie znaku budowlanego w powyższy sposób nie jest możliwe, to znak budowlany można umieścić na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu lub też na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

 

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

 

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

  1. dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;
  2. nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta;
  3. nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
  4. numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe;
  5. numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych;
  6. poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;
  7. nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
  8. adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

 

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, znaki i napisy, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji jemu towarzyszącej, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd.

 

Znak budowlany na wyrobach wytwarzanych tradycyjnie

 

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie może zostać oznakowany znakiem budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta, po uzyskaniu na jego wniosek decyzji właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego uznającej, że dany wyrób budowlany jest „regionalnym wyrobem budowlanym”. Jednocześnie producent, na swoją wyłączną odpowiedzialność, powinien wydać oświadczenie, że znakowany wyrób został wytworzony w sposób tradycyjny, na określonym terenie, przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, jest przeznaczony do lokalnego stosowania i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

 

                                        Znak budowlany dla wyrobów regionalnych - wzór

 

Uwaga: Przed 1.01.2016 znak budowlany wskazywał zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany był zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Producent wyrobu potwierdzał to wydając krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 5.2,  8


 

Normy i przepisy budowlane