Leksykon

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

Ustawa prawo budowlane zawiera listę budów i robót budowlanych, których realizacja powinna zostać poprzedzona zgłoszeniem właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej jest to starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu).

Na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni.

 

Zgłoszenie budowy lub zamiaru wykonania innych robót budowlanych

 

W zgłoszeniu budowy lub wykonania innych robót budowlanych należy określić:

 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
 • adres budowy lub wykonania innych robót budowlanych,
 • dane ewidencyjne nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
 • termin rozpoczęcia budowy lub innych robót budowlanych.

 

Załączniki do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych

 

Do zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w zależności od planowanych działań, należy dołączyć:

 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
   
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
   
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku przyłączy:
  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
   
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy:

a) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

b) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:

a) budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

b) budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
c) instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

dodatkowo uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa pod lit. c) stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej,
 

Do zgłoszenia budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

należy dołączyć dokumenty:

 1. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
   
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
   
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
   
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
   
 5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej (starostą bądź wojewodą), projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
    

Do zgłoszenia:

 • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
 • Instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

należy dołączyć dokumenty wymienione powyżej w pkt. 1, 2 i 5.
 

W określonych wyszczególnionych przypadkach m.in. na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przepisy precyzują dodatkowe wymagania.

W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:

 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych;
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

 

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy oraz przebudowy obiektów, o której mowa powyżej podlega ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

 

Kiedy należy złożyć zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa powyżej.

 

Termin na rozpoczęcie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych od zgłoszenia

 

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Sprzeciw do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;
 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 4. roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem prawa, czyli przed terminem, w jakim mogły się rozpocząć.

 

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo pocztowe albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia jeżeli, ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 


Obowiązek informacji publicznej o planowanej budowie lub innych pracach budowlanych

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w terminie 3 dni od dnia:

 • doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
 • wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
 • upływu terminu wniesienie sprzeciwu – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Publikowane są informacje w przypadku zgłoszenia:

 • budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
   
 • budowy sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
  • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
    
 • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
   
 • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

 

Na stronie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego znajduje się ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Z pomocą wyszukiwarki można uzyskać informacje o złożonych wnioskach i udzielonych pozwoleniach na budowę, informacje dotyczące zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy lub rozpoczęcia robót budowlanych w formie elektronicznej

Z dniem 1 lipca 2021r. weszły w życie przepisy pozwalające na dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub rozpoczęcia robót budowlanych zarówno w formie papierowej (jak dotychczas) oraz w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego. Przy papierowej formie składania dokumentów projekt zagospodarowania działki należy złożyć w trzech egzemplarzach, przy formie elektronicznej nie ma takiego wymogu.

 

 

Zgłoszenie budynku jednorodzinnego do 70 m2

 

Inwestor składając zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek ten został zaprojektowany, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora powinien wypełnić wszystkie wymogi jak przy zgłoszeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o których była mowa powyżej z małymi wyjątkami.

 1. Do zgłoszenia inwestor powinien dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
  „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
  klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 2. Dodatkowo oświadczenie, że:
  1. Przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  2. Dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.
    
 3. Do budowy można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Przepisy w tym zakresie obowiązują od 3 stycznia 2022 r.

 


ustawa prawo budowlane - art. 30, 30a


 

Normy i przepisy budowlane