Leksykon

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe – warunki techniczne

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy  czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

Przepisów powyższych nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

 

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe

 

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej (patrz tabela Nr 1):

Tabela Nr 1
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych

od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych

15 m

od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego

7,5 m

 

Odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej od granicy działki, od okien i drzwi zewnętrznych

 

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa powyżej, powinny wynosić co najmniej (patrz tabela Nr 2):

Tabela Nr 2
Odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej

od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

5 m

od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego

2 m

 

Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych

 

Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej (patrz tabela Nr 3):

Tabela Nr 3
Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych

od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych

30 m

od granicy działki sąsiedniej

7,5 m

od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu

10 m

 

Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone powyżej.

 

Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych dla studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zachowania odległości pokryw i wylotów wentylacji wskazanych powyżej.

 

Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

 

Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 34 - 38


Normy i przepisy budowlane