Leksykon

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zawiadomieniu należy złożyć do właściwego organu: powiatowego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wg ich właściwości.

 

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy prawo budowlane w tekście poniżej zaznaczono kolorem czerwonym zapisy, które będą obowiązywały do dnia 19 września 2020r. , a kolorem zielonym zapisy które zaczną obowiązywać od 19 września 2020r.

 

Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy;
 2. projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian;

 3. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 5. protokoły badań i sprawdzeń;
 6. protokoły badań i sprawdzeń:
  1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,
  2. o których mowa w art. 14 ustawy o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
 7. decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
 8. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 9. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 10. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile jest wymagane;

 11. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
  2. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy o drogach publicznych;
 12. w przypadku budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną - informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 13. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku dołączania dokumentów wymienionych w punktach 1, 6 i 9, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej;
 14. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis;
 15. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;
 16. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić jeżeli organ właściwy (powiatowy lub wojewódzki  inspektor nadzoru budowlanego) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przed przystąpieniem do użytkowania niektórych obiektów budowlanych, wymienionych w prawie budowlanym, wymagana jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

 

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty (oryginał dziennika budowy; protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną)

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi można składać zawiadomienie o zakończeniu budowy zarówno w formie papierowej (jak dotychczas) oraz w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego do 70 m2

 

Inwestor, który wybuduje na podstawie zgłoszenia wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek ten został zaprojektowany, a budowa prowadzona była w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Przy zawiadomieniu powinien wypełnić wszystkie wymogi jak przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o których była mowa powyżej z wyjątkiem oświadczenia kierownika budowy, który nie jest wymagany na takiej budowie.

To inwestor jest zobowiązany złożyć oświadczenie o:

 1. dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 2. zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Złożenie oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

 


ustawa prawo budowlane - art. 54 - 57


 

Normy i przepisy budowlane