Leksykon

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zawiadomieniu należy złożyć do właściwego organu: powiatowego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wg ich właściwości.

 

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy; (zapis obowiązywał do 27 stycznia 2023 r.)
 2. oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika; (zapis obowiązujący od 27.01.2023 r.)
 3. projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian; (zapis obowiązujący od 19 września 2020 r.)
 4. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 5. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 6. protokoły badań i sprawdzeń; (zapis obowiązywał do 19 września 2020 r.)
 7. protokoły badań i sprawdzeń: (zapis obowiązujący od 19 września 2020 r.)
  1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,
  2. o których mowa w art. 14 ustawy o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
 8. decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, o ile dotyczy; (zapis obowiązujący od 19 września 2020 r.)
 9. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 10. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 11. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków; (zapis obowiązuje od 28.04.2023)
 12. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile jest wymagane;
 13. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
  2. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy o drogach publicznych;
 14. w przypadku drogi krajowej lub jej odcinka albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka należy ponadto przedstawić:
  1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo
  2. oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej;
 15. w przypadku budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną - informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 16. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku dołączania dokumentów wymienionych w punktach 1, 2, 7 i 10, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej;
 17. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis; (zapis obowiązywał do 19 września 2020 r.)
 18. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; (zapis obowiązujący od 19 września 2020 r.)
 19. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić jeżeli organ właściwy (powiatowy lub wojewódzki  inspektor nadzoru budowlanego) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przed przystąpieniem do użytkowania niektórych obiektów budowlanych, wymienionych w prawie budowlanym, wymagana jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

 

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty (oryginał dziennika budowy; protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną)

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi można składać zawiadomienie o zakończeniu budowy zarówno w formie papierowej (jak dotychczas) oraz w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego do 70 m2

 

Inwestor, który wybuduje na podstawie zgłoszenia wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek ten został zaprojektowany, a budowa prowadzona była w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Przy zawiadomieniu powinien wypełnić wszystkie wymogi jak przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o których była mowa powyżej z wyjątkiem oświadczenia kierownika budowy, który nie jest wymagany na takiej budowie.

To inwestor jest zobowiązany złożyć oświadczenie o:

 1. dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 2. zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Złożenie oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

 

Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r.

 


ustawa prawo budowlane - art. 54 - 57


 

Normy i przepisy budowlane