Leksykon

Zawiadomienie inspektora pracy przed rozpoczęciem robót budowlanych

Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Obowiązek zawiadomienia inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 

Zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych

 

Zawiadomienie składa się do okręgowego inspektoratu pracy właściwego ze względu na adres planowanej budowy/rozbiórki.

 

Zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót można złożyć osobiście w urzędzie, listownie bądź elektronicznie za pomocą portalu e-Budownictwo.

 

Nie wszystkie roboty budowlane muszą być zgłaszane.

 

Zgłoszeniu do inspektora pracy podlegają roboty budowlane:

 • trwające dłużej niż 30 dni roboczych z jednoczesnym zatrudnieniem ponad 20 osób;
 • lub planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

 

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

 

W zawiadomieniu okręgowego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych należy zamieścić:

 • nazwę inwestycji,
 • adres budowy,
 • nr pozwolenia na budowę,
 • nazwę i adres inwestora,
 • imię i nazwisko kierownika budowy i/lub koordynatora ds. bioz,
 • planowany termin rozpoczęcia prac na terenie budowy,
 • planowany termin zakończenia budowy,
 • głównego (generalnego) wykonawcę robót,
 • przybliżoną liczbę pracowników.

 

Przepis dotyczący zawiadomienia nie precyzuje co ono ma zawierać. Powyższy zakres zawiadomienia został zaproponowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Po złożeniu zawiadomienia inspektor pracy podejmie decyzję o przeprowadzeniu ewentualnej kontroli budowy. Na załatwienie sprawy nie trzeba czekać, tego rodzaju decyzje inspektor podejmuje zazwyczaj bez zwłoki.

 

Zawiadomienie nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty. Dodatkowe opłaty inwestor poniesie wyłącznie w przypadku zatrudnienia pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu.


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - § 3


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane