Leksykon

Zasady obliczeń kubatury budynku

Kubatura budynku jest to jego objętość podawana w metrach sześciennych (m3) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiednią kubaturę oblicza się jako iloczyn odpowiedniej powierzchni budynku i odpowiedniej wysokości nad tą powierzchnią.

 

Kubatura budynku - definicja

 

Definicja kubatury budynku podana jest w normie PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. W normie wyodrębniona jest: kubatura brutto, kubatura wewnętrzna oraz kubatura netto.

 

Definicję kubatury budynku można znaleźć także na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, który wśród publikowanych danych statystycznych podaje również informacje na temat kubatury oddanych do użytkowania budynków.

 

Według definicji GUS, kubatura budynku jest to jego objętość mierzona w m3, liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku.
Jeśli budynek posiada piwnice i strych – należy wziąć pod uwagę wysokość budynku mierzoną od podłogi piwnic do podłogi strychu. Jeśli budynek posiada poddasze, na którym znajdują się pomieszczenia użytkowe (np. mieszkanie, pralnia itp.) – kubaturę tych pomieszczeń dolicza się do kubatury budynku. Jeśli budynek składa się z kilku wydzielonych części o różnej wysokości – należy podać sumę kubatury tych części. W przypadku rozbudowy lub przekazania do eksploatacji tylko części budynku – podaje się kubaturę tylko części nowo powstałej (przekazanej do eksploatacji).

 

Jak liczy się kubaturę budynku

 

Kubaturę podaje się w m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Kubaturę oblicza się jako iloczyn powierzchni (określonych zgodnie z zasadami obliczeń powierzchni) i wysokości nad tymi powierzchniami np. wysokość budynku, kondygnacji, elementu zamykającego,

 

Jeżeli budynek lub jego części ograniczone są powierzchniami, które nie są ani poziome, ani pionowe (nie tworzy bryły prostopadłościennej), to określoną kubaturę oblicza się według odpowiednich wzorów matematycznych dla tych brył.

 

Przy obliczaniu kubatury nie uwzględnia się:

  • wnęk i pilastrów wynikających z uwarunkowań konstrukcyjnych lub estetycznych;
  • profilowań;
  • elementów drugorzędnych takich jak np. schody zewnętrzne, rampy i pochylnie zewnętrzne, zadaszenia, markizy, poziome osłony przeciwsłoneczne, wysunięte części dachu, kominy dachowe itp.

 

 

 


 

Normy i przepisy budowlane