Leksykon

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Opis właściwości użytkowych w zasadniczych charakterystykach wyrobu budowlanego

 

Zasadniczym charakterystykom wyrobu budowlanego przyporządkowane są właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone jako poziom, klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy.

 

Poziom oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa.

Klasa oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną.

Wartość progowa oznacza minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.

Za wyrażenie właściwości użytkowej w sposób opisowy uważa się również rysunek.

Zasadnicze charakterystyki i przyporządkowane im właściwości użytkowe wyrobów budowlanych objętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną określone są w tych specyfikacjach. W przypadku norm zharmonizowanych zestawione są w Załączniku ZA do tych norm.

 


Rozporządzenie nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych - art. 2


 

Normy i przepisy budowlane