Leksykon

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów, na ogień zewnętrzny – zgodnie z europejską klasyfikacją wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień.

1.Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

 

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

 

Tabela 1 Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1

Określenia dotyczące palności Stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień zgodnie
z PN-EN 13501-1

Niepalne

A1;
A2-s1, d0 ; A2-s2, d0 ; A2-s3, d0;

Palne

niezapalne

A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1;

A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;

B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;

B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;

B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

trudno

zapalne

C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;

C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1;

C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;

D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2;

łatwo palne

D-s2, d0; D-s3, d0;

D-s2, d1; D-s3, d1;

D-s2, d2; D-s3, d2;

E-d2; E;

F

Niekapiące

A1;

A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;

B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;

C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;

D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, d0;

Samogasnące

co najmniej E

Intensywnie dymiące

C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2;

D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2;

E-d2; E;

F

 

1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 podane w kolumnie 2
tabeli 2.

Tabela 2 Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień zgodnie
z PN-EN 13501-1

Niepalne

A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2

Trudno zapalne

Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2

Łatwo zapalne

Dfl-s1 ; Dfl-s2 ; Efl ; Ffl

Intensywnie dymiące

A2fl-s2; Bfl-s2; Cfl-s2; Dfl-s2; Efl ; Ffl

Uwaga: Stosowane w punktach 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej.

 

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku (patrz  rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne budynku).

 

2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

  • wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0;
  • stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;

 

2.2 Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

  • wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0;
  • stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz Ds1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

 

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku.

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają :

  • przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;
  • przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

 

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów

 

4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

  1. klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1.
  2. klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1 podano w tabeli 3.

Tabela 3 Warunki i kryteria techniczne dla przekryć dachów klasy BROOF (t1)

Grupy kryteriów

Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej)

Grupa a
 

 

 

 

powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m

maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m

brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej

boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa)

maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu)
< 0,20 m

Grupa b

 

penetracja ognia do wewnątrz budynku

brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu

brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2

suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2

brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia

 

4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień.

 

4.3. Przekrycia dachów klasy FROOF (t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień.

 

 


Normy i przepisy budowlane