Leksykon

Załącznik Nr 2 do rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wycofany 1.01.2018r.

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii.

1. Izolacyjność cieplna przegród

1.1.  Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1 Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla ścian, dachów, stropów i stropodachów

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  [W/(m2 · K)]

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.*)

1

Ściany zewnętrzne :

a) przy ti ≥ 16°C

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,
c) przy ti < 8°C.

 

0,25

0,45
0,90

 

0,23

0,45
0,90

 

0,20

0,45
0,90

2

Ściany wewnętrzne:

a) przy Δti ≥ 8°C oraz

oddzielające pomieszczenia

ogrzewane od klatek

schodowych i korytarzy,

b) przy Δti < 8°C,

c) oddzielające

pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

1,00

 

 

bez wymagań

0,30

1,00

 

 

bez wymagań

0,30

1,00

 

 

bez wymagań

0,30

3

Ściany przyległe do szczelin

dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm,

b) powyżej 5 cm, niezależnie

od przyjętego sposobu

zamknięcia i zaizolowania szczeliny.

1,00

 

0,70

1,00

 

0,70

1,00

 

0,70

4

Ściany nieogrzewanych
kondygnacji podziemnych.

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy

pod nieogrzewanymi

poddaszami lub nad

przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,
c) przy ti < 8°C.

 

 

 

 

0,20

0,30
0,70

 

 

 

 

018

0,30
0,70

 

 

 

 

0,15

0,30
0,70

6

Podłogi na gruncie:

a) przy t≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,
c) przy ti < 8°C.

 

0,30

1,20
1,50

 

0,30

1,20
1,50

 

0,30

1,20
1,50

7

Stropy nad pomieszczeniami

nieogrzewanymi

i zamkniętymi przestrzeniami

podpodłogowymi:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti <16°C,
c) przy ti < 8°C.

 

 

 

 

0,25

0,30

1,00

 

 

 

 

0,25

0,30
1,00

 

 

 

 

0,25

0,30
1,00

8

Stropy nad ogrzewanymi

pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti ≥ 8°C,

b) przy Δti < 8°C.

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

 

 

1,00

bez wymagań
0,25

 

 

1,00
bez wymagań
0,25

 

 

1,00
bez wymagań
0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w Tabeli Nr 1 Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń.

ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli Nr 2:

Tabela Nr 2 Wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła
U(max) [W/(m2 ·K)]

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.*)

1

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy ti < 16°C.

 

 

 

1,3

1,8

 

 

 

1,1

1,6

 

 

 

0,9

1,4

2

Okna połaciowe:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy ti < 16°C.

 

1,5

1,8

 

1,3

1,6

 

1,1

1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti ≥ 8°C,

b) przy Δti < 8°C,

c)oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

 

1,5

bez wymagań

1,5

 

1,3

bez wymagań

1,3

 

1,1

bez wymagań

1,1

4

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

1,7

1,5

1,3

5

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w Tabeli Nr 1 Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń.

ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

 

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 ·K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

 

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3 Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów w instalacji grzewczej

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał o współczynniku przewodzenia

ciepła λ = 0,035 [W/(m·K)]1))

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg lp. 1 - 4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z lp. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1- 4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z lp. 1-4

7

Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

50% wymagań z lp. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

 

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii.

 

2.1. Okna

 

2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone
w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może
być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru:
 

        A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw

 

gdzie:

Az - jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,

Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

 

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2 ·K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym.

 

2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:

  1. w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%;
  2. w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.

 

2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych g
liczony według wzoru:
 

        g = fC· gn,

 

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego

       dla typu oszklenia,

fc - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia
      przeciwsłoneczne,

 

w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

 

2.1.5. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa tabela Nr 4:

Tabela Nr 4 Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

Lp.

Typ oszklenia

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

1

Pojedynczo szklone

0,85

2

Podwójnie szklone

0,75

3

Podwójnie szklone z powłoką selektywną

0,67

4

Potrójnie szklone

0,7

5

Potrójnie szklone z powłoką selektywną

0,5

6

Okna podwójne

0,75

 

 2.1.6. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa tabela Nr 5:

Tabela Nr 5 Współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC

Lp.

 

Typ zasłon

 

Właściwości optyczne

Współczynnik redukcji promieniowania fC

współczynnik

absorpcji

współczynnik

przepuszczalności

osłona

wewnętrzna

osłona

zewnętrzna

1

Białe żaluzje o lamelach nastawnych

0,1

0,05

0,1

0,3

0,25

0,30

0,45

0,10

0,15

0,35

2

Zasłony białe

0,1

0,5

0,7

0,9

0,65

0,80

0,95

0,55

0,75

0,95

3

Zasłony kolorowe

0,3

0,1

0,3

0,5

0,42

0,57

0,77

0,17

0,37

0,57

4

Zasłony z powłoką aluminiową

0,2

0,05

0,20

0,08


2.1.7. Pkt 2.1.4 nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych  w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.4., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

 

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej

 

2.2.1. W celu zachowania wymagania dla przegród zewnętrznych, na powierzchni których nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, w odniesieniu do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej.

 

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej, przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

 

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

  1. dla przegrody - według Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej,
  2. dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody

- według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

 

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o nie występowaniu kondensacji pary wodnej zawartego w wymaganiach ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej.

 

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

 

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

 

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami, należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

 

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich, przepuszczalność
powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi
nie więcej niż 2,25 m3/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/ (m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m ·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

 

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

  1. w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową - n50 < 3,0 l/h;
  2. w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50 < 1,5 l/h.

 

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków
określonej w pkt 2.3.3.

 


 

Normy i przepisy budowlane