Leksykon

Załącznik Nr 2 do rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla ścian, dachów, stropów obowiązujące od 1.01.2018r.

1. Izolacyjność cieplna przegród


1.1.  Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tabeli Nr 1:
 

Tabela Nr 1 Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla ścian, dachów, stropów i stropodachów

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła
UC(max)  [W/(m2 · K)]

od 1 stycznia
2017 r.

od 31 grudnia 2020 r.*)

1

Ściany zewnętrzne :

a) przy ti ≥ 16°C

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,

c) przy ti < 8°C.

 

0,23

0,45

0,90

 

0,20

0,45

0,90

2

Ściany wewnętrzne:

a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy,

b) przy Δti < 8°C,

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

 

1,00

 

bez wymagań

0,30

 

1,00

 

bez wymagań

0,30

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm,

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny.

 

 

1,00

 

0,70

 

 

1,00

 

0,70

4

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych.

bez wymagań

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,

c) przy ti < 8°C.

 

 

018

0,30

0,70

 

 

0,15

0,30

0,70

6

Podłogi na gruncie:

a) przy t≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C,

c) przy ti < 8°C.

 

0,30

1,20

1,50

 

0,30

1,20

1,50

7

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy 8°C ≤ ti <16°C,

c) przy ti < 8°C.

 

 

0,25

0,30

1,00

 

 

0,25

0,30

1,00

8

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti ≥ 8°C,

b) przy Δti < 8°C.

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

 

 

1,00

bez wymagań

0,25

 

 

1,00

bez wymagań

0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w Tabeli Nr 1 Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń.

ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością..

 

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli Nr 2:
 

Tabela Nr 2 Wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła
U(max) [W/(m2 ·K)]

od 1 stycznia
2017 r.

od 31 grudnia
2020 r.*)

1

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy ti < 16°C.

 

 

 

1,1

1,6

 

 

 

0,9

1,4

2

Okna połaciowe:

a) przy ti ≥ 16°C,

b) przy ti < 16°C.

 

1,3

1,6

 

1,1

1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti ≥ 8°C,

b) przy Δti < 8°C,

c)oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

 

1,3

bez wymagań

1,3

 

1,1

bez wymagań

1,1

4

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

1,5

1,3

5

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w Tabeli Nr 1 Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń.

ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

 

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

 

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 ·K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

 

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli Nr 3:
 

Tabela Nr 3 Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów w instalacji grzewczej

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość
izolacji cieplnej
(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła
λ = 0,035 [W/(m·K)]1))

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg lp. 1 - 4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z lp. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1- 4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z lp. 1-4

7

Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

50% wymagań z lp. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

 

 

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii.

 

2.1. Okna

 

2.1.1. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:
 

       g = fC· gn

 

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

fc - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

.

 

2.1.2. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa tabela Nr 4:
 

Tabela Nr 4 Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

Lp.

Typ oszklenia

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

1

Pojedynczo szklone

0,85

2

Podwójnie szklone

0,75

3

Podwójnie szklone z powłoką selektywną

0,67

4

Potrójnie szklone

0,7

5

Potrójnie szklone z powłoką selektywną

0,5

6

Okna podwójne

0,75

 

 2.1.3. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa tabela Nr 5:
 

Tabela Nr 5 Współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC

Lp.

 

Typ zasłon

 

Właściwości optyczne

Współczynnik redukcji promieniowania fC

współczynnik absorpcji

współczynnik przepuszczalności

osłona wewnętrzna

osłona zewnętrzna

1

Białe żaluzje o lamelach nastawnych

0,1

0,05

0,1

0,3

0,25

0,30

0,45

0,10

0,15

0,35

2

Zasłony białe

0,1

0,5

0,7

0,9

0,65

0,80

0,95

0,55

0,75

0,95

3

Zasłony kolorowe

0,3

0,1

0,3

0,5

0,42

0,57

0,77

0,17

0,37

0,57

4

Zasłony z powłoką aluminiową

0,2

0,05

0,20

0,08


2.1.4. Pkt 2.1.1 nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych  w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

 

 

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej

 

2.2.1. W celu zachowania wymagania wymagania dla przegród zewnętrznych, na powierzchni których nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

 

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej, przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

 

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

  1. dla przegrody - według Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej,
  2. dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody

- według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

 

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o nie występowaniu kondensacji pary wodnej zawartego w wymaganiach ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy dotyczącej metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej.

 

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

 

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

 

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami, należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

 

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich, przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi
nie więcej niż 2,25 m3/(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/ (m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m ·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

 

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

  1. w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową - n50 < 3,0 l/h;
  2. w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50 < 1,5 l/h.

 

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków
określonej w pkt 2.3.3.

 

 

Izolacyjność cieplna budynków według wymagań z 2020r.

Wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród oraz wyposażenia technicznego budynku obowiązujące do 30 grudnia 2020r. mogą mieć nadal zastosowanie, jeżeli przed dniem 31 grudnia 2020r. inwestor uzyskał pozwolenie na budowę lub złożył wniosek o pozwolenie – patrz: warunki obowiązywania starych wymagań oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

 


 

Normy i przepisy budowlane