Leksykon

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowaniu terenu budowy to rozmieszczenie na terenie budowy (zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej) maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  1. ogrodzenia terenu;
  2. wyznaczenia stref niebezpiecznych;
  3. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
  4. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych  "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
  5. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
  6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  7. zapewnienia właściwej wentylacji;
  8. zapewnienia łączności telefonicznej;
  9. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

 


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - §  1,  8


 

Normy i przepisy budowlane