Leksykon

Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Jednostki sektora publicznego powinny pełnić wzorcową role w zakresie efektywności energetycznej zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE. Państwa członkowskie powinny zapewnić warunki, aby instytucje rządowe nabywały jedynie produkty, usługi i budynki o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej, o ile zapewniona jest przez to opłacalność, wykonalność ekonomiczna, większe zrównoważenie, przydatność techniczna, a także odpowiedni poziom konkurencji.

Jednostki sektora publicznego są zobowiązane realizując swoje zadania, stosować co najmniej jeden wymieniony w ustawie o efektywności energetycznej, środek poprawy efektywności energetycznej.

 

Środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu;
 • realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Organy władzy publicznej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, których obszar działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. nabywają efektywne energetycznie produkty lub
 2. zlecają usługi, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii,
 3. nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, lub
 4. w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie zapewniają wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, lub
 5. realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Przepisów powyższych pkt 3–5 nie stosuje się do budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, z wyjątkiem:
  • kwater w rozumieniu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • budynków przeznaczonych na cele biurowe i użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.

 

Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli kwota wartości zamówienia jest niższa niż kwota określona w rozporządzeniu sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie 

Organy władzy publicznej, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawozdania z podjętych działań, o których mowa powyżej w pkt 3–5, w roku poprzednim, dotyczących budynków należących do Skarbu Państwa i użytkowanych przez te organy.

 


 • Ustawa o efektywności energetycznej – art. 6 - 8
 • Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

 

Normy i przepisy budowlane