Leksykon

Zabudowa zagrodowa - definicja

opis obrazka

Zabudowa zagrodowa to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Definicja zabudowy zagrodowej zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3 pkt. 3.

 

Zgodnie z definicją zabudowa zagrodowa jest to zespół budynków, z których przynajmniej jeden to budynek mieszkalny a pozostałe to budynki gospodarcze i/lub inwentarskie. Dodatkowy warunek to zabudowania tworzące zabudowę zagrodowa funkcjonują w ramach rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

 

Typy zagród w zabudowie zagrodowej:

  • otwarta – budynki są wolno stojące, nie stykają się ze sobą;
  • zwarta – budynki stykają się ze sobą;
  • zamknięta – podwórze jest ściśle otoczone budynkami lub budynkami połączonymi parkanem i bramą.

 


 

Normy i przepisy budowlane