Leksykon

Zabudowa zagrodowa

opis obrazka

Zabudowa zagrodowa to zespół budynków złożonych z budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych lub inwentarskich w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Typy zagród w zabudowie zagrodowej:

  • otwarta – budynki są wolno stojące, nie stykają się ze sobą;
  • zwarta – budynki stykają się ze sobą;
  • zamknięta – podwórze jest ściśle otoczone budynkami lub budynkami połączonymi parkanem i bramą.

 

 

Definicja zabudowy zagrodowej zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.3,


 

Normy i przepisy budowlane