Leksykon

Zabudowa jednorodzinna

opis obrazka

Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

Prawo budowlane definiuje budynek mieszkalny jako budynek przeznaczony na mieszkanie. Budynek taki może mieć postać:

  • budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań,
  • budynku jednorodzinnego,
  • budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.2,


 

Normy i przepisy budowlane