Leksykon

Wytrzymałość - definicja

Wytrzymałość to cecha mechaniczna materiału odpowiadająca jego zdolności do przejmowania oddziaływań (sił, obciążeń, odkształceń) wywołujących w nim stan naprężenia.

W praktyce wyróżnia się wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i ścinanie związane z odpowiadającymi im stanami naprężeń.

Jako wytrzymałość przyjmuje się odpowiednie naprężenia przy których następuje zniszczenie materiału lub jego nadmierne odkształcenie uznane umownie za graniczne; najczęściej stosowaną jednostką wytrzymałości jest N/mm2 tożsama z MPa.

 

W przypadku muru, który w praktyce nie występuje jako materiał poddawany czystemu rozciąganiu, zamiast wytrzymałości na rozciąganie określa się wytrzymałość na zginanie (na rozciąganie przy zginaniu). Ponadto, z uwagi na istotny wpływ kierunku obciążenia na wytrzymałość muru, wyróżnia się po dwa kierunki wytrzymałości na ściskanie, ścinanie i zginanie (rozciąganie przy zginaniu).