Leksykon

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie

Wyrobem budowlanym wytwarzanym tradycyjnie, nazywanym również „regionalnym wyrobem budowlanym”, jest wyrób przeznaczony do lokalnego stosowania na określonym terenie oraz przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce.

Oznakowanie regionalnego wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

 

Na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w drodze decyzji administracyjnej orzeka o uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym.

 

Po uzyskaniu tej decyzji producent na swoją wyłączną odpowiedzialność wydaje oświadczenie, że wyrób budowlany został wytworzony w sposób tradycyjny, przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

 

Na tej podstawie producent ma prawo oznakować regionalny wyrób budowlany znakiem budowlanym. Wzór takiego oznakowania podany jest w załączniku nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. W ramce z nazwą "WYRÓB REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ..." w miejsce kropek należy wpisać nazwę województwa w którym wyrób został wytworzony.

 

Regionalny wyrób budowlany przeznaczony jest do lokalnego stosowania.  Zastosowanie takiego wyrobu w innych regionach, może odbywać się na wyłączną odpowiedzialność stosującego – tj. przede wszystkim na odpowiedzialność projektanta obiektu budowlanego.

 


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 8 ust. 2, 3 i 4


 

Normy i przepisy budowlane