Leksykon

Wymagania w zakresie trwałości dla budowli rolniczych

Budowle rolnicze narażone na działanie korozji powinny mieć konstrukcję ukształtowaną w sposób zmniejszający negatywne skutki oddziaływania środowiska; w budowlach tych należy stosować wyroby odporne na oddziaływanie środowiska.

Przyjęty sposób ochrony przed korozją powinien uwzględniać przewidywany okres eksploatacji budowli rolniczej.

Budowle rolnicze narażone na działanie korozji

 

Sposób ochrony powierzchniowej budowli rolniczych narażonych na działanie korozji powinien:

  • być dostosowany do rozwiązań materiałowych;
  • spełniać wymagania higieniczne;
  • umożliwiać konserwację i naprawy.

 

Rozwiązania technologiczne, architektoniczne, instalacyjne i konstrukcyjne powinny uniemożliwiać zniszczenie budowli rolniczej w razie uszkodzenia korozyjnego niektórych elementów.

Do elementów wymagających okresowej kontroli i konserwacji należy zapewnić dostęp.

Konstrukcje budowli rolniczych narażonych na działanie korozji powinny być zabezpieczone przed powstawaniem odkształceń i rys powodujących naruszenie szczelności powłoki ochronnej.

 

Konstrukcja silosów na kiszonki powinna zapewniać ochronę przed oddziaływaniem soków powstałych w procesie kiszenia oraz przenikaniem tych soków do otaczającego środowiska przez wykonanie odpowiednich spadków i kanalików do odprowadzania soków do szczelnych studzienek.

 

W dnie i ścianach zbiorników przy ciśnieniu hydrostatycznym do 0,05 MPa może być stosowany beton zwykły; przy ciśnieniu wyższym powinien być stosowany beton hydrotechniczny.

 

Żelbetowe elementy budowli rolniczych narażone na działanie korozji powinny być wykonane z betonu szczelnego klasy co najmniej C16/20, zbrojonego stalą węglową o niepodwyższonej wytrzymałości.

W elementach, o których mowa wyżej, należy stosować zbrojenie z naddatkiem na korozję.

Złącza elementów budowlanych, dla których beton nie stanowi dostatecznej ochrony, należy zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej.

 

Minimalna otulina zbrojenia w elementach budowlanych, o których mowa powyżej, powinna wynosić:

  • 50 mm od strony środowiska powodującego korozję w silosach na kiszonki;
  • 30 mm w ścianach i dnach leja silosów na zboża i pasze, w których beton powinien spełniać dodatkowo warunek podwyższonej ścieralności.

 

Składniki betonu nie powinny powodować korozji zbrojenia.

 

Elementy stalowe w konstrukcjach i przegrodach budowlanych narażonych na działanie korozji należy zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - § 32 - 38


 

Normy i przepisy budowlane