Leksykon

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.

Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL, PM lub IN  o których mowa w wymaganiach odnośnie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 

Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją należy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60; nie dotyczy to przypadków określonych poniżej dla budynków tymczasowych przeznaczonych na cele widowiskowe oraz pomieszczeń z obudową pneumatyczną.

 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0,6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu.

 

Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umożliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 15, o wymiarach co najmniej 0,6x0,6 m, lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0,6x1,6 m, umieszczone w szczytowej ścianie budynku.

 

Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione.

 

Budynek tymczasowy może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jeżeli:

 1. jest jednokondygnacyjny,
 2. widownia jest dostępna z poziomu terenu,
 3. dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne,
 4. ma wyjścia, przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oznakowane - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa,
 5. ma oświetlenie awaryjne,
 6. ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.

 

 

Pomieszczenie z obudową pneumatyczną może być wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej nie wyższej
od 1000 MJ/ m2, pod warunkiem:

 1. zachowania odległości co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych,
 2. użycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego,
 3. zastosowania wyłącznie ogrzewania powietrznego,
 4. zapewnienia liczby i wymiarów wyjść, dojść i przejść ewakuacyjnych, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 5. oznakowania wyjść ewakuacyjnych - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa,
 6. wyposażenia w oświetlenie awaryjne,
 7. wyposażenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.

 

 

Pomieszczenie z obudową pneumatyczną, o którym mowa powyżej przeznaczone do celów widowiskowych, wystawowych, rekreacyjnych lub sportowych, powinno być dodatkowo wyposażone w:

 1. konstrukcje umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej,
 2. awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce, zasilane z niezależnego źródła energii,
 3. awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza, zasilaną z niezależnego źródła energii,
 4. wyjścia ewakuacyjne rozmieszczone możliwie równomiernie na obwodzie,
 5. krzesła połączone ze sobą w sposób trwały i unieruchomione w rzędach co najmniej po 8 sztuk, ustawione zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi dla pomieszczeń przeznaczonych dla jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.

 

 

Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone dla pomieszczeń z obudową pneumatyczną opisane powyżej, z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – § 286 - 290


 

Normy i przepisy budowlane