Leksykon

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

opis obrazka

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

Wymagania dla budynków inwentarskich ( IN )

 

Od wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków, zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1500 m3.

 

Paszarnie, kotłownie i inne pomieszczenia wyposażone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujące się w budynkach IN, powinny mieć podłogi, ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych.

 

Budynek inwentarski IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne:

 1. odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt – 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m,
   
 2. w bezściółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jeżeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne,
   
 3. w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniżeli wymieniona w pkt 2 należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji,
   
 4. wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

 

 

Dopuszcza się umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami:
 

 1. część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia,
 2. między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – § 282 - 285


 

Normy i przepisy budowlane