Leksykon

Wymagania projektowe i wykonawcze w stosunku do obiektów budowlanych

Ustawa – prawo budowlane określa wymagania i warunki, jakie należy spełnić przy projektowaniu, budowie i przez cały przewidywany okres użytkowania obiektu budowlanego oraz związanych z nim urządzeń budowlanych.

Projektowanie i wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

Obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań.

 

Powinny być również zapewnione warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
 • usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

 

Zapewnione muszą być:

 • możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 • możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 • niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
 • minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 • ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 • odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
 • poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
 • warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
   

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
 


ustawa prawo budowlane - art. 5.1


 

Normy i przepisy budowlane