Leksykon

Wymagania dla ogrodzeń

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania, jakie powinny spełniać ogrodzenia budynków. 

W rozporządzeniu wymienione są następujące wymagania dla ogrodzeń budynków:

 

  1. ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
  2. zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów na wysokości mniejszej niż 1,8m;
  3. zakaz wymieniony w pkt. 1 i 2  nie dotyczy ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych;
  4. bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;
  5. furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
  6. szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 41-43


 

Normy i przepisy budowlane