Leksykon

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zawiera wykaz przedsięwzięć, które uprawniają do ubiegania się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej
 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych

 1. modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, pieców grzewczych oraz odtwarzanie wymurówki, wymiana materiałów ogniotrwałych, warstw izolacyjnych w piecach);
 2. izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych.

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

 

W zakres tych działań wchodzą również przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 1. docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków;
 3. montaż urządzeń zacieniających okna;
 4. modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem);
 5. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 6. modernizacja systemu wentylacji polegająca na:
  1. montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji),
  2. zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła,
  3. izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
  4. montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
 7. modernizacja systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb użytkowych budynku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, zastosowanie układów z bezpośrednim odparowaniem, opartych o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod chłodzenia);
 8. modernizacja lub wymiana dźwigów wraz z ich napędami i oświetleniem;
 9. instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 10. przebudowa lub remont budynku użyteczności publicznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany

 1. oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych, magazynowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, składowisk, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji paliw oraz sygnalizacji świetlnej), w tym:
  1. wymiana źródeł światła na energooszczędne,
  2. wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
  3. wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb użytkowych i warunków zewnętrznych,
  4. stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;
 2. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych:
  1. modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, pompoturbin, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wtryskarek, pras, myjek, wentylatorów, mieszadeł, agregatów chłodniczych, młynów),
  2. modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
  3. modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody,
  4. modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
  5. stosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania systemów zarządzania energią,
  6. optymalizacja ciągów transportowych paliw (stałych, ciekłych, gazowych) lub mediów (np. woda, para, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, spaliny, gazy procesowe) oraz ciągów transportowych kopalin i linii produkcyjnych,
  7. modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym:
   • układów rozładunku, przygotowania i transportu paliwa (np. układów nawęglania, odparowania gazu, redukcji ciśnienia gazów),
   • układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (np. wentylatorów),
   • układów chłodzenia (np. układów pompowych, skraplaczy, chłodni kominowych),
   • układów odprowadzenia i transportu odpadów paleniskowych (np. układów odżużlania),
   • układów redukcji emisji (np. odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin),
   • transformatorów, silników elektrycznych i falowników,
   • wymienników ciepła, stacji redukcyjno-schładzających pary,
   • układów uzdatniania wody (np. zmiana parametrów fizykochemicznych, odgazowywanie),
   • układów uzdatniania, produkcji oraz dystrybucji sprężonego powietrza (np. montaż sprężarek ze zmienną prędkością obrotową, montaż osuszaczy powietrza o niskim zapotrzebowaniu energii do procesu regeneracji, montaż sterowników nadrzędnych sterujących pracą urządzeń, stosowanie rozwiązań minimalizujących czas pracy sprężarek na biegu jałowym, optymalizacja ciśnienia w instalacji, montaż układów odzysku ciepła z procesu sprężania, montaż zbiorników buforowych),
   • układów przygotowania paliwa rozpałkowego (np. mazut, olej lekki),
   • układów sterowania, automatyki, pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
   • układów pompowych i pomp (np. stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów, montaż pomp o wyższej sprawności, stosowanie metod regulacji zwiększających efektywność energetyczną układu),
   • układów odwodnień instalacji parowych,
  8. modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie, w tym:
   • układów urabiania złoża oraz transportu i zwałowania urobku,
   • układów odwodnień,
   • układów magazynowania, składowania, przeróbki urobku, sortowania oraz wzbogacania kopalin,
   • układów oczyszczania wód kopalnianych i ścieków,
   • układów zaopatrzenia w powietrze wentylacyjne,
   • układów odmetanowania,
  9. modernizacja lub wymiana urządzeń telekomunikacyjnych (np. moduły radiowe, moduły systemowe, moduły transmisyjne),
  10. j. modernizacja lub wymiana urządzeń informatycznych (np. komputery, serwery);
 3. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła polegające na:
  1. wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej (np. izolacje, napędy, armatura, wymienniki),
  2. modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne,
  3. instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych,
  4. wymianie lub modernizacji lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
  5. zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła,
  6. modernizacji lokalnych źródeł ciepła (np. kotłowni, ciepłowni osiedlowych),
  7. modernizacji odwodnień instalacji parowych;
 4. urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki, kuchenki, piekarniki).


 

Lokalna sieć ciepłownicza to sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła.

Lokalne źródło ciepła to:

 1. kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
 2. ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczająca ciepło do budynków.

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację

 1. układów odzyskiwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;
 2. systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku lub w instalacji;
 3. turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, par lub cieczy;
 4. układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych lub energetycznych na energię elektryczną;
 5. układów przetwarzania gazów spalinowych i odpadowych z procesów przemysłowych lub energetycznych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego, konwertorowego) na energię elektryczną lub ciepło lub na paliwa energetyczne.

 

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat

 1. związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne);
 2. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, w tym również w wewnętrznych systemach dystrybucji energii elektrycznej zasilających instalacje wykorzystywane w procesach przemysłowych (np. elektrolizy, elektrorafinacji);
 3. na transformacji, w tym poprzez:
  1. zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,
  2. wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania na moc;
 4. w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując:
  1. modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:
   • zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
   • zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
   • zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
   • usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,
  2. poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane),
  3. zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,
  4. modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez:
   • przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów cieplnych na system zasilany z węzłów indywidualnych,
   • wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej,
  5. wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą sieci ciepłowniczej;
 5. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, w tym poprzez:
  1. modernizację lub wymianę systemów zasilania (np. prostowników, zasilaczy, baterii),
  2. wdrażanie systemów monitorujących i optymalizujących moc oraz zużycie energii elektrycznej urządzeń (np. wyłączających nieaktywne urządzenia, wyłączających lub ograniczających niektóre funkcjonalności lub zmieniających konfigurację urządzeń).

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, polegające na:

 1. zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;
 2. zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
 3. budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
 4. modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

 

 


 • ustawa o efektywności energetycznej
 • ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - art. 2 pkt 6 i 7
 • obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 

Normy i przepisy budowlane