Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących wyposażenia technicznego budynków przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale IV. Wyposażenie techniczne budynków oraz normy z zakresu wyposażenia technicznego budynków powołane w innych działach

Tablica: Wykaz Polskich Norm z zakresu wyposażenia technicznego budynków, miejsce ich przywołania oraz zakres ich powołania

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

§ 113 ust. 4 
(pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3–2.4.5; 3.1.1–3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4–4.6)

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

§ 113 ust. 7

PN-B-10720:1998

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

§ 115 ust. 1
(pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

§ 116 ust. 3

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania

§ 120 ust. 4
(pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1–3.2.13)

PN-B-10720:1998

Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

§ 121 ust. 2
( pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady

§ 131

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

§ 122 ust. 2
(pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia

§ 122 ust. 2
(pkt 4–6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

§ 122 ust. 2
(pkt 4–7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

§ 122 ust. 2
(pkt 4–6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

§ 122 ust. 2
(pkt 5–9)

PN-EN 12109:2003

Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

§ 122 ust. 2
(pkt 5; 7 i 8)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

§ 124
(pkt 4–6)

PN-EN 13564-1:2004

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania

§ 124

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

§ 125 ust. 4
(pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych


PN-B-94340:1991


Zsyp na odpady


§ 131

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania

§ 133 ust. 3

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

§ 133 ust. 3

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania

§ 133 ust. 3

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania

§ 133 ust. 3

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody

§ 133 ust. 4

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 10077-1:2007
 

PN-EN ISO 10077-1:2007 /AC:2010

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 10077-2:2012

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

§ 134 ust. 1

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania

§ 134 ust. 1

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne

§ 134 ust. 1

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

§ 134 ust. 2

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze

§ 135 ust. 4
(pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1–2.4.4 i 2.5.1–2.5.6)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

§ 136  ust. 2
(pkt 2.1.3–2.1.6 i 2.1.8–2.1.10)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

§ 136 ust. 2a 
(pkt 2.1.3–2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9–2.1.10)

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania

§ 136 ust. 3
(pkt 2.2.2–2.2.8 i 2.2.10–2.2.16)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania

§ 137 ust. 9

Rozdział 5. Przewody kominowe

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

§ 140 ust. 1

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

§ 142 ust. 2
(pkt 3.3.2)

PN-EN 1990*)

PN-EN 1991*)

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

§ 143 ust. 1

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja

PN-B-03430:1983
 

PN-B-03430:1983 /Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

§ 147 ust. 1
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

§ 147 ust. 3

PN-B-03430:1983
 

PN-B-03430:1983 /Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

§ 149 ust. 1
(pkt 2.1.2–2.1.4; 3.1 i 4.1)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

§ 149 ust. 4

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

§ 153 ust. 2

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

§ 153 ust. 2

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

§ 153 ust. 5

PN-EN 779:2005

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych

§ 154 ust. 6
(w zakresie rozdziału 4)

PN-B-03430:1983
 

PN-B-03430:1983 /Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

§ 155 ust. 4
(pkt 2.1.5)

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

PN-C-04753:2011

Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjne

§ 157 ust. 2
(w zakresie rozdziału 2)

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3–C4

§ 157 ust. 2
(w zakresie rozdziału 3)

 

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

§ 163 ust. 1a
(pkt 4.2)

 

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A

§ 163 ust. 2

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

§ 163 ust. 4
(pkt 4.2)

PN-EN 1359:2004

Gazomierze - Gazomierze miechowe

§ 166 ust. 1

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983 /Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

§ 170 ust. 1
(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

§ 176 ust. 1
(pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

§ 180

PN-ISO 7010

Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane

w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
§ 180

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

§ 180

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02151-02:1987/

Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

§ 180

PN-B-02171:2017-06

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

§ 180

PN-E-05010:1991

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

§ 180

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

§ 180

PN-E-08501:1988

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

§ 180

PN-EN 12464-1:2012

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

§ 180

PN-EN 50160:2010
PN-EN 50160:2010 /A1:2015-02

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

§ 180

PN-EN 50310:2012

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

§ 180

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

§ 180

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

§ 180

PN-IEC 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

§ 180

PN-IEC 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym

§ 180

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

§ 180

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

§ 180

PN-IEC 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

§ 180

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

§ 180

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

§ 180

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

§ 180

PN-IEC 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

§ 180

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

§ 180

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

§ 180

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

§ 180

PN-IEC 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

§ 180

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

§ 180

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

§ 180

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

§ 180

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

§ 180

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

§ 180

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

§ 180

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010 /AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

§ 180

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999 /Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne

§ 180

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

§ 180

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

§ 180

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

§ 180

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

§ 180

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego

§ 180

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

§ 180

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

§ 180

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

§ 180

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

§ 180

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

§ 180

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61140:2005 /Al:2008

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

§ 180

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa

§ 180

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

§ 181 ust. 7

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

§ 181 ust. 7

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa

§ 181 ust. 7

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54:

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
§ 184 ust. 2

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

§ 184 ust. 3

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

§ 184 ust. 3

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

§ 184 ust. 3

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

§ 184 ust. 3

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

§ 184 ust. 3

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

§ 186 ust. 2

PN-EN 1363-1:2012

Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne

§ 187 ust. 3

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

§ 187 ust. 5

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna

PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010 /A1:2011

PN-EN 50174-2:2010 /AC:2014-10

PN-EN 50174-2:2010 /A2:2015-02

PN-EN 50174-2:2010 /Ap1:2016-12

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

§ 192b

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02151-02:1987/

Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

§ 196 ust. 2 i 3

PN-B-02171:2017-06

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

§ 196 ust. 2 i 3

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

**) W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

 


Normy i przepisy budowlane