Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Tablica: Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu WT w dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Załącznik nr 2

PN-EN ISO 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

pkt 1.1
pkt 1.4

PN-EN ISO 13370

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

pkt 1.1
pkt 1.4

PN-EN ISO 13788:2013-05

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania

pkt 2.2.1
pkt 2.2.2
pkt 2.2.3 ppkt 1
pkt 2.2.4

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

pkt 2.2.3 ppkt 2

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

pkt 2.3.2

PN-EN 13829:2002

Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

pkt 2.3.4

**)  W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim

 


 

Normy i przepisy budowlane