Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale IX. Ochrona przed hałasem i drganiami oraz normy z zakresu ochrony przed hałasem powołane w innych działach

 Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przed hałasem i drganiami

Tablica: Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przed hałasem i drganiami, miejsce ich przywołania oraz zakres ich powołania

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami

PN-B-02151-02:1987
 

PN-B-02151-02:1987 /Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

§ 96 ust. 1

§ 324
§ 325 ust. 1
§ 326 ust. 1
§ 326 ust. 4

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

 

§ 325 ust. 2

§ 326 ust. 3
 

PN-B-02151-4:2015-06

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy

w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
  § 323 ust. 2

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
 

 

§ 326 ust. 1
§ 326 ust. 4

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

§ 96 ust. 1

§ 324
325 ust. 1

PN-B-02171:2017-06

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

§ 96 ust. 1

§ 324
325 ust. 1
§ 326 ust. 1
§ 326 ust. 4

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym

 

 

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza

 

§ 326 ust. 2

PN-EN 20140-3:1999

 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 10848-2:2007 

 

Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza

 

§ 326 ust. 2

PN-EN 20140-10:1994

 

Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych

 

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

 

§ 326 ust. 5

 

**)  W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

 

Normy i przepisy budowlane