Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale VI. Bezpieczeństwo użytkowania

 Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

Tablica: Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu WT w dziale VI. Bezpieczeństwo użytkowania

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

PN-EN 1990*)
 

PN-EN 1991*)

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

§ 298 ust. 1 ( pkt 3.6)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania

§ 305 ust. 2


*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

**) W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim

 


 

Normy i przepisy budowlane