Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale VI. Bezpieczeństwo pożarowe

 Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Tablica: Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu WT w dziale VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Dział V.
Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1. Zasady ogólne

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

§ 208

§ 208a

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

§ 208
§ 208a

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

§ 208
§ 208a

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-2:2006 /Ap2:2014-12

PN-EN 1991-1-2:2006 /AC:2013-07

PN-EN 1991-1-2:2006 /AC:2009

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

§ 208
§ 208a

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

§ 208
§ 208a (w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego – pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

§ 208
§ 208a

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji

§ 208
§ 208a

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

§ 208
§ 208a

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

§ 208
§ 208a

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

§ 208
§ 208a

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

§ 208
§ 208a

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających

§ 208
§ 208a

PN-EN 13501-4

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

§ 208
§ 208a

PN-EN 13501-5

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

§ 208
§ 208a

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

§ 253 ust. 1

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas

palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
§ 258 ust. 1a
PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas

palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
§ 258 ust. 1a

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

§ 261 pkt 1

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

§ 261 pkt 1

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

§ 261 pkt 1

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach

§ 266 ust. 2

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych


PN-N-01256-02:1992


Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja


§ 287 pkt 4

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

§ 287 pkt 4

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

§ 287 pkt 4

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-ISO 7010

Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane

w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02151-02:1987 /Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-B-02171:2017-06

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-E-05010:1991

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-E-08501:1988

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 12464-1:2012

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 50160:2010

PN-EN 50160:2010 /A1:2015-02

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 50310:2012

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010 /AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999 /Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61140:2005 /Al:2008

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

§ 287 pkt 6
§ 288 pkt 7

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

§ 288 pkt 5

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

§ 288 pkt 5

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

§ 288 pkt 5

Załącznik nr 3

PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004 /A1:2007

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Załącznik nr 3

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Załącznik nr 3

**)

W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

 


 

Normy i przepisy budowlane