Leksykon

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale V. Bezpieczeństwo konstrukcji

Tablica. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu WT w dziale V. Bezpieczeństwo konstrukcji

Numer normy**)

Tytuł normy

Miejsce powołania normy

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

PN-EN 1990*)

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

§ 204 ust. 4

PN-EN 1991*)

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

§ 204 ust. 4

PN-EN 1992*)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

§ 204 ust. 4

PN-EN 1993*)

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

§ 204 ust. 4

PN-EN 1994*)

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- betonowych

§ 204 ust. 4

PN-EN 1995*)

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

§ 204 ust. 4

PN-EN 1996*)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

§ 204 ust. 4

PN-EN 1997*)

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

§ 204 ust. 4

PN-EN 1999*)

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

§ 204 ust. 4

 *) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

**) W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

 


Normy i przepisy budowlane