Leksykon

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa z mocy prawa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Przytoczone powyżej terminy wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę zawarte zostały art. 37 ustawy prawo budowlane.

Ustawodawca wskazując terminu ważności pozwolenia na budowę, po upływie którego inwestor nie może rozpocząć budowy na podstawie wydanej wcześniej decyzji, chciał, aby inwestycja została poddana ponownej ocenie, z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa. W tym czasie przepisy i warunki, w oparciu o które wydano pozwolenie mogły się zdezaktualizować.

W momencie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczęcie budowy jest samowolą budowlaną a inwestor prowadzi roboty budowlane bez pozwolenia.

 

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę albo gdy stwierdzono nieważność czy też uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

Inwestor aby konturować budowę musi złożyć ponownie wniosek o pozwolenie na budowę.

Organem właściwym do wydania decyzji jest ten sam organ administracji architektoniczno-budowlanej, do którego został wcześniej złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.

 


ustawa prawo budowlane - art. 37


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane