Leksykon

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa z mocy prawa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach o których mowa powyżej albo gdy stwierdzono nieważność czy też uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.

 

 


ustawa prawo budowlane - art. 37


 

Normy i przepisy budowlane