Leksykon

Wycofanie z obrotu wyrobów budowlanych i wycofanie od użytkowników

Organ nadzoru rynku może nakazać producentowi, importerowi lub sprzedawcy wycofanie z obrotu wyrobów budowlanych oraz wycofanie od użytkowników wyrobów budowlanych, jeżeli stwierdzi ze nie spełniają one wymagań.

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR):

  • Wycofanie z obrotu oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego w danym łańcuchu dostaw (i w jakiejkolwiek formie).
  • Wycofanie od użytkowników oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu. W ustawie o wyrobach budowlanych przywołana została tylko definicja "wycofania z obrotu", w powołaniu na rozporządzenie 305/2011.

 

Kiedy organ nadzoru rynku może nakazać wycofanie wyrobów budowlanych z rynku?

 

Jeżeli organy nadzoru rynku stwierdzą, że dany wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu 305/2011, to zobowiązują odpowiedni podmiot gospodarzy do podjęcia działań naprawczych. Jednym z takich działań może być wycofanie wyrobu z obrotu lub wycofanie wyrobu od użytkowników - w rozsądnym terminie, odpowiednim do charakteru zagrożenia.

 

Jezeli dany podmiot nie podejmuje odpowiednich działań w określonym terminie, organy nadzoru rynku są zobowiązane do podjęcia wszelkich odpowiednich środków tymczasowych w celu ograniczenia udostępniania danego wyrobu budowlanego na rynku krajowym, wycofania go z obrotu lub wycofania go od użytkowników.

 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność wyrobu budowlanego nie ogranicza się wyłącznie do terytorium danego państwa, informują one Komisję Europejską oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz działaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu gospodarczego. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego wyrobu budowlanego, takich jak wycofanie wyrobu z obrotu.

 

Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie środków naprawczych w odniesieniu do wszystkich wyrobów budowlanych stanowiących zagrożenie, które podmiot ten udostępnił na rynku całej Unii.

W przypadku utrzymującej się niezgodności formalnej, która nie została przez właściwy podmiot gospodarczy usunięta, państwo członkowskie podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu ograniczenia lub zakazania udostępniania wyrobu budowlanego na rynku, lub zapewnienia jego wycofania od użytkowników lub jego wycofania z obrotu.

 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych organ nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli u sprzedawcy i po stwierdzeniu że wyrób nie spełnia wymagań określonych w ustawie, może wydać decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie, decyzja o wycofaniu z obrotu może być podjęta w wyniku kontroli u producenta lub importera.

 

W decyzjach nakazujących wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, właściwy organ może nakazać producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Właściwy organ może nakazać powiadomienie przez stronę postępowania (producent, importer lub sprzedawca) konsumentów lub użytkowników wyrobu budowlanego o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami ustawy.

 


  • rozporządzenie nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych - art. 2 pkt 23 i 24 oraz rozdz. VIII (art. 56 do 59)
  • ustawa o wyrobach budowlanych - art. 2 pkt 11 oraz rozdział 4 (art. 30, 31, 31a)

 

Normy i przepisy budowlane