Leksykon

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe, powierzchniowo - kubaturowe

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe budynków a także wskaźniki mieszane powierzchnio-kubaturowe są szeroko wykorzystywane w budownictwie do liczbowego określania parametrów budynków oraz przy porównywaniu budynków.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe wykorzystywane są na etapie opracowywania założeń i wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia dla planowanych inwestycji, następnie na etapie projektowania przy sporządzaniu dokumentacji technicznej oraz na etapie wznoszenia budynków jak również na etapie oddania do użytkowania budynku.

 

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo-kubaturowe służą do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynku. Wskaźniki obliczane są na podstawie pomiarów w budynkach, pozwalają na podział przestrzeni budynku na określone (znormalizowane) powierzchnie, które mogą być wykorzystywane do porównania wzajemnych relacja powierzchni lub kubatur budynku. Uzyskuje się je z pomiarów rzutów i przekrojów budynku, a ich jednostki wynikają z rodzaju obliczanego wskaźnika: m2, m3, m2/m2, m3/m3, m2/m3, m3/m2.

 

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe w połączeniu z nakładami finansowymi umożliwiają porównanie kosztów inwestycji lub eksploatacji budynków.

 

Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych zawiera wykaz wskaźniki z zastrzeżeniem, że nie jest to wykaz zamknięty i mogą być one uzupełniane i uszczegóławiane w zależności od sposobów użytkowania powierzchni, rodzajów konstrukcji czy sposobów finansowania.

 

Wskaźniki powierzchniowe budynku

 

Wskaźniki powierzchniowe określają wielkość poszczególnych rodzajów powierzchni oraz zależności pomiędzy różnymi rodzajami powierzchni. Wielkości te są niezbędne przy obliczaniu wskaźników techniczno-ekonomicznych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni


Przykładami wskaźników powierzchniowych są:

 

Wskaźniki powierzchniowe budynków:

 • powierzchnia zabudowy;
 • powierzchnia całkowita;
 • powierzchnia wewnętrzna;
 • powierzchnia netto;
 • powierzchnia konstrukcji;
 • powierzchnia użytkowa;
  • powierzchnia użytkowa podstawowa;
  • powierzchnia użytkowa pomocnicza;
 • powierzchnia usługowo-techniczna;
 • powierzchnia ruchu;
 • powierzchnia nieużyteczna ze względów funkcjonalnych;
 • powierzchnia obudowy budynku;
  • powierzchnia posadowienia budynku (powierzchnia fundamentów);
  • powierzchnia ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu;
  • powierzchnia ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu;
   • powierzchnie przeszklone ścian zewnętrznych;
   • powierzchnie pełne ścian zewnętrznych;
  • powierzchnia dachu
   • powierzchnie przeszklone dachu;
   • powierzchnie pełne dachu.


Wskaźniki określające wzajemne proporcje powierzchni:

 • powierzchnia całkowita / powierzchnia użytkowa;
 • powierzchnia użytkowa podstawowa / powierzchnia użytkowa;
 • powierzchnia wewnętrzna / powierzchnia użytkowa;
 • powierzchnia całkowita / powierzchnia netto;
 • powierzchnia ruchu / powierzchnia użytkowa;
 • powierzchnia obudowy budynku / powierzchnia użytkowa;
 • powierzchnia nieużyteczna budynku ze względów funkcjonalnych / powierzchnia netto;
 • powierzchnia nieużyteczna budynku ze względów funkcjonalnych / powierzchnia użytkowa.

 

Wskaźniki kubaturowe

 

Wskaźniki kubaturowe są wielkościami określającymi poszczególne rodzaje kubatur oraz ustalają zależność pomiędzy nimi. Wyniki te są wykorzystywane przy obliczaniu wskaźników techniczno-ekonomicznych w przeliczeniu na jednostkę kubatury.
Przykładami wskaźników kubaturowych są:

 

Wskaźniki kubaturowe budynków:

 • kubatura brutto:
  • kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami i przekrytych;
  • kubatura brutto budynków lub części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi na całej wysokości, lecz są przekryte;
  • kubatura brutto budynków lub części budynków, które są ograniczone elementami budowlanymi, lecz które nie są przekryte
 • kubatura netto:
  • kubatura netto kondygnacji pełnych
  • kubatura netto kondygnacji podziemnych;
  • kubatura netto kondygnacji niepełnych;
 • kubatura netto wewnętrzna;
 • kubatura netto użytkowa;
 • kubatura netto usługowo-techniczna;
 • kubatura netto ruchu;

 

Wskaźniki określające wzajemne proporcje kubatur budynku;

 • kubatura brutto / kubatura netto
 • kubatura netto kondygnacji pełnych / kubatura netto
 • kubatura netto kondygnacji podziemnych / kubatura netto
 • kubatura netto wewnętrzna / kubatura brutto
 • kubatura netto wewnętrzna / kubatura netto
 • kubatura netto użytkowa / kubatura brutto
 • kubatura netto użytkowa / kubatura netto

 

Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

 

Odrębną grupę stanowią wskaźniki mieszane, które wskazują relacje wybranych rodzajów powierzchni i kubatur budynku. W normie wyszczególniono typowe przykłady wskaźników.

 

Wskaźniki określające proporcje kubatur do powierzchni budynku:

 • kubatura brutto / powierzchnia całkowita;
 • kubatura brutto / powierzchnia netto;
 • kubatura netto / powierzchnia całkowita.

 

Wskaźniki określające proporcje powierzchni do kubatur budynku:

 • powierzchnia obudowy budynku / kubatura brutto;
 • powierzchnia obudowy budynku / kubatura netto użytkowa.

 


 

Normy i przepisy budowlane