Leksykon

Wskaźniki hałasu zewnętrznego

Wskaźnik hałasu zewnętrznego LDWN jest to długookresowy średni poziom dźwięku A [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru oraz nocy.
Wskaźnik hałasu zewnętrznego LN jest to długookresowy średni poziom dźwięku A [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku.

Wskaźniki hałasu zewnętrznego LDWN i LN

 

Wskaźniki LDWN i LN podawane są na mapach akustycznych.

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE:

  • rozkład wartości poziomów LDWN służy między innymi do oceny negatywnego wpływu hałasu w środowisku na zdrowie pod względem uciążliwości oraz wzrostu ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zawałów serca;
  • rozkład wartości poziomów LN służy między innymi do oceny negatywnego wpływu hałasu w środowisku na zdrowie pod względem zakłóceń snu.

 

Wyznaczanie wskaźnika hałasu zewnętrznego LDWN

Przy wyznaczaniu wskaźnika LDWN uwzględnia się długookresowy poziom dźwięku A dotyczący:

  • pory dnia (od godz. 6:00 do 18:00) bez poprawki;
  • pory wieczoru (od godz. 18:00 do 22:00) z poprawką + 5 dB;
  • pory nocy (od godz. 22:00 do 6:00) z poprawką + 10 dB.

 

Wyznaczanie wskaźnika hałasu zewnętrznego LN

Przy wyznaczaniu wskaźnika LN uwzględnia się długookresowy poziom dźwięku A dotyczący pory nocy (od godz. 22:00 do 6:00) z poprawką + 10 dB.

 

Wskaźniki LDWN i LN są wskaźnikami długookresowymi i stosowane są głównie do oceny strategicznej hałasu w środowisku na danym obszarze. Wartości tych wskaźników określa się zasadniczo metodą obliczeniową.

 

 

Gdzie:

  • LD jest to długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku [dB],
  • LW jest to długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku [dB],

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 


 

Normy i przepisy budowlane