Leksykon

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu lub ich udostępnianie w systemie krajowym

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Procedura wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym

 

Kolejność postępowania przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu wg systemu krajowego (wg Prawa budowlanego):

 • W zależności od tego jaki system oceny zgodności został określony w Polskiej Normie (niemającej statusu normy wycofanej) lub w krajowej ocenie technicznej, producent sam lub z udziałem jednostki akredytowanej dokonuje oceny zgodności wyrobu.
   
 • Jeżeli wyrób spełnia określone w Polskiej Normie lub w krajowej ocenie technicznej wymagania, producent ma prawo wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych, a następnie oznaczyć wyrób znakiem budowlanym. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.
   
 • Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji.
   
 • Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem budowlanym wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.
   
 • Wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku krajowym. Wyrób budowlany może być tylko jeden raz wprowadzony do obrotu. Jeżeli zmieni się którakolwiek z informacji znajdujących się w krajowej deklaracji właściwości użytkowych, to należy sporządzić nową krajową deklarację właściwości użytkowych i wprowadzić wyrób do obrotu jako nowy.

 


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 5 i 8


 

Normy i przepisy budowlane