Leksykon

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu lub ich udostępnianie w systemie krajowym

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Kolejność postępowania przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu wg systemu krajowego (wg Prawa budowlanego):

  • W zależności od tego jaki system oceny zgodności został określony w Polskiej Normie (niemającej statusu normy wycofanej) lub w krajowej ocenie technicznej, producent sam lub z udziałem jednostki akredytowanej dokonuje oceny zgodności wyrobu.
     
  • Jeżeli wyrób spełnia określone w Polskiej Normie lub w krajowej ocenie technicznej wymagania, producent ma prawo wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych, a następnie oznaczyć wyrób znakiem budowlanym. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.
     
  • Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji.
     
  • Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem budowlanym wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.
     
  • Wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku krajowym. Wyrób budowlany może być tylko jeden raz wprowadzony do obrotu. Jeżeli zmieni się którakolwiek z informacji znajdujących się w krajowej deklaracji właściwości użytkowych, to należy sporządzić nową krajową deklarację właściwości użytkowych i wprowadzić wyrób do obrotu jako nowy.

 


ustawa o wyrobach budowlanych - art. 5 i 8


 

Normy i przepisy budowlane