Leksykon

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną

Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną (hEN) lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną), może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych w systemie europejskim

 

Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem CE wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.

Wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym.

 

Procedura wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu wg CPR

 

Kolejność postępowania przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu wg CPR:

  • W zależności od tego jaki system oceny zgodności został określony w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, producent sam lub z udziałem jednostki notyfikowanej dokonuje oceny zgodności wyrobu.
  • W zharmonizowanych specyfikacjach technicznych określone są zasadnicze charakterystyki, czyli cechy wyrobów, które odnoszą się do wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych. Zestawienie zasadniczych charakterystyk oraz związanych z nimi właściwości użytkowych zawarte jest w załączniku ZA1 do normy zharmonizowanej.
  • Na podstawie oceny zasadniczej charakterystyki wyrobu (i w odniesieniu do niej) określa się właściwości użytkowe wyrobu budowlanego i wyraża się je jako poziom, klasę, wartość progową lub w sposób opisowy
  • Po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu producent sporządza deklarację właściwości użytkowych (DoP) i w ten sposób przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami. Wzór DoP zawarty jest w załączniku III do rozporządzenia CPR Nr 305/2011.
  • Na podstawie DoP producent oznacza wyrób znakiem CE. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

 

Wyrób budowlany może być tylko jeden raz wprowadzony do obrotu. Jeżeli zmienia się którakolwiek z informacji znajdujących się w DoP, to należy sporządzić nową DoP i wprowadzić wyrób do obrotu jako nowy.

 


 

Normy i przepisy budowlane